Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO

En tegen de argumentatie dat het gevoel toch dikteert het gedane kwaad betaald te zetten en den dader zijn verdiende loon te geven, merkt deze verdediger der klassieke richting op dat „het gevoel evengoed de domheid als de redelijkheid tot inhoud (kan) hebben". En ook met de andere abstracte rechtvaardigingsgronden voor de strafoplegging heeft de Positieve school afgedaan, door als eenige rechtvaardiging te stellen het sociale doel: de zelfverdediging der maatschappij

Maar — de opvattingen van de Italiaansche school waren van een hopeloos pessimisme. Aan het vóórkomen van biologische afwijkingen (atavisme, degeneratie enz.) — in zoo groote menigte nog well — schijnen de menschen niets te kunnen doen. De criminel né is uiteraard altijd onverbeterlijk, de meeste andere misdadigers zijn het bijna steeds 1 2) Men kan ze slechts afzonderen I Pogingen tot verbetering door opvoeding of aard van de straf zijn bizonder weinig waard 1 En er verschijnen steeds weer nieuwe epileptici en dégénéré's. Bestrijding van een sociaal verschijnsel kan men het dan ook nauwelijks noemen.

Wij zijn van die opvatting gelukkig bevrijd. Uitvoerig hoef ik op de dwalingen van Lombroso — die van het atavisme heeft hij later zelf erkend — niet in te gaan. Wat er in die anthropologische onderzoekingen belangrijks scheen, is gebleken op een te smalle basis van onvoldoende wetenschap en materiaal-schifting te berusten. Zij konden ook voor de crimineele setiologie (oorzakenleer) reeds daarom nooit voldoende zijn, omdat dat onderzoek van individuen den oorsprong van de maatschappelijke kwaal niet kan ontsluieren. Bij de maatschappelijke kwaal is het juist de vraag: hoe komt dat aantal steeds zoo gelijk of regelmatig stijgend of afnemend. Omdat echter deze leer „een gevolg van het veldwinnen van de leer der evolutie op natuurwetenschappelijk- en van het determinisme op ethisch gebied de grondslagen van het (klassieke) strafrecht (dermate heeft aangetast) — Patijn 1.c. —kunnen we de Positieve school in eere-houden. Uit de anthropologische zijn de psychologische en psychiatrische onderzoekingen gevolgd en zij kunnen voor de studie van de criminaliteit in het algemeen en zeker voor

J) Gij kunt die andere abstracte rechtvaardigingen van de straf (van Kant, Hegel, Berolzheimer enz.) öök door Van der Mey bestreden vinden.

a) Voor gehèèl onverbeterlijk hebben de Italianen toch allèèn den criminel né gehouden.

8

Sluiten