Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO

de menschen, die tot het dulden der reclames op hun erf worden aangelokt nieuwe inzichten openen, het zal immer raadzaam blijven dit middel in werking te houden, te meer daar het eene algemeene instemming heeft, ook bij de ernstige verdedigers van het onbelemmerd eigendomsrecht.

Maar naast dit zachtere wapen moet het strengere: een overheidsgebod, gesanctionneerd door straf, worden opgenomen. Omdat er noodtoestand bestaat. — Een algemeen besef van schoonheid leeft niet of zwak in de menschen van heden, en deze armoede openbaart zich niet alleen in een gemis aan stijl, maar ook in een gemis aan genegenheid voor stijl, gemis ook aan besef der beteekenis van een landelijk aspect.

Het oogenblik is gekomen, waarop de algemeene cultuurwaarden, indien niet de overheid ze beschermt, worden vernietigd. Men mag hierbij niet uit het oog verliezen, dat het hier gaat om eene publieke gedraging, dat het hier gaat om de waardigheid van het publiek domein. — Indien de overheid de eerbaarheid en goede zeden beschermt, dan doet zij dit niet, omdat door het oneerbare en zedelooze de materieele bestaansvoorwaarden der gemeenschap worden aangetast. Ook richt zij zich geenszins tegen de onzedelijke gedraging als zoodanig. Maar zij gaat uit van de gedachte, dat zij door het publiekelijk toelaten van oneerbare handelingen als overheid het oneerbare zou erkennen. Welnu, ook de Overheid bestrijde het nivelleerende, de openbare manifestatie van overmatig winstbejag, de openbare ontkenning van historische en algemeene cultuurwaarden uit kracht harer roeping als opperst orgaan van een bepaald cultuurverband. Weinigen zullen het inzicht willen bepleiten, dat, indien de zeden in eene bepaalde gemeenschap verslappen, de Overheid de ideëele bevoegdheid missen zou in te grijpen om de zedelijke normen om te scheppen in wettelijke normen, ten einde het bestaan van een cultuurverband te verzekeren. De Overheid is allerminst magister morum, doch zij heeft zich niet neer te leggen bij een gebrek aan zedelijk besef in de natie die zij leidt, en constateerend dat de zedelijke neiging afwezig is, in verbeiding van een wederopbloeien dier zedelijke neiging in de maatschappij, die maatschappij tegemoet doen treden aan haar verval. Hetgeen voor de zedelijkheid geldt, geldt ook voor de Schoonheid. Evenals de zedelijkheid is de schoonheid van eene cultureele samenleving een bestaansvoorwaarde, en zoo

8

Sluiten