Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO

zich direct ziek te melden, wetende dat zijn vrouw zonder middelen achterblijft, indien hij in eene ziekeninrichting wordt opgenomen. Omgang met andere vrouwen heeft hij niet, dus is de kans besmet te worden al zeer gering.

Uit al het vorenstaande zal het een ieder duidelijk zijn, dat de in concubinaat levende mannen, over 't algemeen, tot de beste soldaten gerekend moeten worden.

De niet in concubinaat levende mannen gaan meest allen direct na terugkomst van een oefening naar de cantine, borrelen en biertje drinken. (Zie Bijlage B).

Behalve aan Wijntje offeren zij ook aan Trijntje, d.w.z. aan langs den weg loopende en andere prostituée's. Wat de gevolgen hiervan zijn, is licht te begrijpen. Bij hen komen gevallen van vrouwenziekte veelvuldig voor, terwijl zij; ook bij lichte ongesteldheden van anderen aard al heel spoedig opname in het hospitaal zoeken. Straften wegens dronkenschap en mankeeren in dienst en in het kwartier worden hen meermalen opgelegd. Dikwijls weten zij op slinksche wijze eén prostituée in de kazerne te smokkelen, alwaar met zulk een wezen de ergerlijkste sensueele handelingen worden gepleegd. Oppervlakkig denkende personen meenen dan, dat die wezens huishoudsters zijn van een of ander militair.

In verafgelegen garnizoenen en op posten in verschillende deelen van den Oost-Indischen Archipel zijn de toestanden nog veel erger.

Daar is het voor den militair niet mogelijk vrouwen te bezoeken. Daar geven zij zich veel over aan individueele of gemeenschappelijke tegennatuurlijke handelingen. Het spijt mij dit te moeten schrijven, maar de waarheid mag, waar het zoo'n belangrijke zaak betreft, niet verbloemd worden.

Wanneer ik den vinger leg op deze wonde, dan is het daarmede beoogde doel, deze kanker in ons koloniaal leger uit te roeien; hetgeen alleen kan verkregen worden, door juist het concubinaatstelsel uit te breiden.

Ter illustratie moet ik een geval mededeelen, dat zich voorgedaan heeft op een post ter Sumatra's Westkust. De militairen die geen concubine hadden, waren daar aangewezen op één vrouw. Een der officieren rapporteerde den commandant de ergerlijke tooneelen die zich daar afspeelden en gaf in overweging de bewuste vrouw uit de omgeving te verwijderen. De commandant antwoordde

8

Sluiten