is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de defensie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

waarvan het aantal niet behoeft overeen te stemmen met dat der regimenten. Het aantal depots zal afhankelijk zijn van het infanterie-militie-contingent, in dezer voege dat op + 600 miliciens één depot komt. Blijkt dat het infanterie-contingent + 25 % van zijn sterkte moet afstaan voor hospitaal-soldaten, mitraillisten, administratie-troepen, telephonisten enz., dan moet het aantal voor ieder depot aanvankelijk zooveel grooter worden genomen.

De depots zullen ressorteeren onder een wapeninspecteur, zij staan met de regimenten niet in een organiek verband. De miliciens worden bij hun inlijving niet ingedeeld bij of bestemd voor een bepaald regiment. Zij worden gekleed en uitgerust bij het depot en blijven tot de organisatie daarvan behooren tot tegen het tijdstip der hierna te noemen eerste aanvullingsoefening. Met deze gecentraliseerde indeeling wordt tweeërlei beoogd. Vooreerst wordt voorkomen, dat er in vredestijd bij compagnieën, staven of regimenten, administratiën' zouden moeten aangehouden worden, ieder voor een zeer kleine sterkte. In de depots kan door enkele administrateurs, zonder bezwaar de totale sterkte der lichting worden beheerd. Ten andere voorkomt de zelfstandige organisatie van de depots, dat bij de elementaire opleidingen der militie een grooter aantal gezags-ressorten wordt betrokken, dan voor de opleiding dienstig kan zijn. De commandanten van regimenten, brigades, divisiën, enz. kunnen met hunne inmenging in de detail-opleidingen van de militie, met de ijverigste en beste bedoelingen bezield zijn, maar het is de vraag maar of aan die inmenging behoefte bestaat. Het tegendeel is waar. Voor de