Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

draagt van den noodlottigen opzet, dat een economischtechnisch vraagstuk voor de rechtbank van de massa zou worden gebracht.

Ongetwijfeld bergt het vraagstuk der socialisatie ook andere dan technisch-economische elementen. Sociale en psychologische momenten komen er voor; ja, zij geven — zedelijk gesproken — den doorslag! Voor de behandeling daarvan kan ook een groote groep van arbeiders rijp worden en dus bevoegdheid erlangen.

Hoe tegenover beginselen van menschenwaardij en arbeidsloos inkomen en solidair werken de menschheid te staan heeft, kan de menschheid leeren zien. Hier is het terrein der sociale opvoeding, wij aarzelen niet te zeggen: ook der geestelijke opvoeding van een volk.

Maar de zuivere ontwikkelingsgang v/ordt gezien, waar deze sociaal-geestelijke scholing geacht wordt de voorwaarden te kweeken voor sociaal-economische maatregelen. Waar dus deze twee terreinen op elkaar zijn aangewezen en wederkeerig wisselwerking oefenen; doch waar niet in één rapport het primair-sociale, het paedagogische en propagandistische voorkomt naast het technische en economische; ja, niet slechts er naast doch er doorheen geweven.

Dan ontstaat tweeslachtigheid, die voor beide samenstellende deelen schade beduidt. De propaganda wordt onzuiver en de economie wordt vertroebeld.

Gelijk dat naar onzen stelligen indruk in dit-rapport geschiedt.

m. ALGEMEENE SOCIALISATIE?

Men kent de Marxistische overtuiging, dat het socialisme het kapitalisme onderstelt.

Vóór Marx kon men sociale utopieën denken èn

Sluiten