is toegevoegd aan uw favorieten.

Rente in den kostprijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

omslaan over het product, daar de grootte van het in beslag genomen ondernemingskapitaal voor alle producten hier niet dezelfde is. Eerst moeten wij hier omslaan over de twee soorten van producten. Daar het aantal producten van beide soorten gelijk is, maar de ééne soort tweemaal zooveel onderne» mingskapitaal in beslag neemt als de andere, moeteq wij aan de ééne soort 2/b van de totaal in rekening te brengen rente toedeelen, en aan de andere soort Va. Vervolgens gaan wij de rente, die op de soort drukt, omslaan over de producten van die soort, op de zelfde, wijze als in het eerste geval.

Derde geval. Vervaardigt de onderneming twee soorten van producten, van beide een even groot aantal, maar waarvan de ééne soort tweemaal zoo lang een zelfde hoeveelheid ondernemingskapitaal in beslag neemt als de tweede, dan is dus de factor grootte van het in beslag genomen ondernemingskapitaal bij den omslag voor alle producten gelijk, welke wij dusbuitenbeschouwingkunnenlaten» Daar de factor tijd, gedurende welken de producten ondernemingskapitaal in beslag nemen, niet voor alle producten gelijk is, moeten wij bier dus weer, evenals in het tweede geval, eerst omslaan over de soorten van producten Aan de ééne soort moeten wij weer 8/s van de totaal inrekening te brengen rente toedeelen, en aan de andere soort 1/a (daar de tijden, gedurende welke een gelijk ondernemingskapitaal door beide soorten van producten in beslag