is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetten en verordeningen betreffende Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 108 —

N.-I. Locale raden-ordonnantie.

34. 1. De raad kan niet-leden uitnoodigen eene vergadering bij te wonen tot het geven van mondelinge inlichtingen.

2. De voorzitter heeft gelijke bevoegdheid ten aanzien van personen, die zich in 's raads ressort bevinden.

3. Voor reizen ter voldoening aan krachtens dit artikel, gedane uitnoodigingen, mogen reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht, met inachtneming der bepalingen van art. 33.

35. 1. Van den regel, dat de vergaderingen der raden in het openbaar worden gehouden, kan worden afgeweken wanneer het, bij raden die minder dan 15 leden tellen door drie, bij de overige raden door een vijfde der aanwezige leden wordt gevorderd, of de voorzitter het noodig keurt.

2. Nadat de deuren gesloten zijn, beslist de vergadering of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

3. Over de punten, in besloten vergadering behandeld, kan daarin ook eene beslissing worden genomen.

4. Allen, die een besloten vergadering hebben bijgewoond, zijn verplicht het daarin behandelde geheim te houden. De raad kan deze verplichting opheffen.

36. 1. In eene besloten vergadering kan niet beraadslaagd, noch eene beslissing genomen worden over:

a. de begrooting en de begrootingsrekening;

b. wijziging van de begrooting;

c. het doen van uitgaven buiten of boven de begrooting;.

d. invoering, wijziging of afschaffing van belastingen;

e. het aangaan van geldleeningen;

ƒ. het geheel of gedeeltelijk vervreemden en het bezwaren, verhuren, verpachten of ingebruikgeven van goederen of rechten;

g. het buiten openbare aanbesteding doen uitvoeren van werken, leveringen of transporten:

h. het treffen van dadingen;

i. het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van vorderingen ; k. het aanleggen en opheffen van inrichtingen van openbaar nut; (1)

I. de toelating van verkozen leden (2).

het volgend lid, de leden van andere dan gemeenteraden, wier woning enz. (zie tekst boven van het nu geldend art. 33)".

(2) Afwijking in de ordonnanties van 15 Juni 1918, Ind. S. 308, 27 Juni 1918, Ind. S. 350, 351 en 352, houdende instelling van een plaatselijken raad onderscheidenlijk van de onderafdeelingen Padang Pandjang, Ogan Ilir, Komering Ilir en Lematjang Ilir.

(1) Deze punt moest in een kommapunt veranderd zijn, toen zinsnede „/" werd bijgevoegd.

(2) Bij ordonnantie van 28 Januari 1910, Ind. S. 82, werd zinsnede „i" bijgevoegd.