is toegevoegd aan uw favorieten.

Enkele beschouwingen over het gezinsloon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

van het door ons gemaakte bezwaar tegen de huidige salarisactie, dat het groote gezin steeds gebruikt wordt, om het salaris omhoog te brengen ook voor de kleine gezinnen. *)

Evenwel wig kunnen niet inzien, waarom alleen de gezinsbehoeften en niet de individueele, voldoende aanleiding kunnen zijn tot loonsverhooging.

Een vijfde principieel bezwaar is, dat het een ondraaglijke gedachte is, dat daar naast elkaar arbeiden twee arbeiders, die beiden hetzelfde werk verrichten, terwjjl de één een hooger loon ontvangt dan de andere, alleen omdat hij meer kinderen te znnen laste heeft.

"Wij gevoelen niet, dat dit wrevel kan verwekken. Alleszins beantwoordt 't aan het rechtsgevoel, wanneer degeen, die voor zoo veel zwaarder financieele verplichtingen geplaatst is en in afhankelijke positie verkeert, hooger uitkeering ontvangt voor den arbeid, die hem de voorziening in het levensonderhoud moet verzekeren. 'm^êë^

In het buitenland, in de Duitsche steden, waar de kindertoeslag reeds lang bestaat, is dan ook van die onderlinge jalouzie niets gebleken. Trouwens, ook ten onzent is de ervaring bij die groepen, waarvoor deze voorziening werd getroffen, anders. Predikanten ontvangen een salarieering, verschillend naar de grootte van het kroost, terwjjl ook bjj het honorarium van de professoren aan één onzer universiteiten geljjke gedragslijn gevolgd wordt.

Alleszins rechtvaardig wordt zoodanige regeling door de belanghebbenden geacht en van conflicten, om die reden werd niets vernomen. Er bestaat geen reden aan te nemen, dat hun rechtvaardigheidsgevoel zooveel f jjner ontwikkeld is dan dat

*) Notulen Staten van Noord-Holland. Buitengewone zitting van 8 Juni 1920, blz. 52.