is toegevoegd aan uw favorieten.

Enkele beschouwingen over het gezinsloon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

van andere groepen, dat zij alleen rechtvaardigheid zouden weten te betrachten.J) De juistheid van deze veronderstelling leert trouwens ook de praktijk in andere opzichten. Immers kennen wij talrijke andere voorbeelden van ongelijk loon voor gelijk werk, waarvan gezegd kan worden, dat ze in elke categorie van menschen voorkomen. Om er een te noemen: de periodieke verhoogingen. Of zal iemand, die in het genot is van die periodieke verhoogingen meer presteeren, dan zjjn collega, die ze ontbeert. Veeleer zal het tegenovergestelde het geval zjjn. Immers periodieke verhoogingen worden niet uitgekeerd als gevolg van meerdere prestatie, maar louter op grond van utilitéitsoverwegingen van den werkgever, om nl. verzekerd te zijn van een zekere stabiliteit in zijn personeel, om het personeel aan ambt of betrekking te binden. Intussehen wordt ook in deze gevallen geen jalouzie gezien tusschen' de betrokkenen.

Niet het rechtsbesef wraakt dan ook den kindertoeslag, maar bet socialistische rechtsbesef. Zeer terecht is wel eens gevraagd, „hoe het dan straks zal gaan in de communistische maat„schappn, waar ieder presteert wat hij kan en neemt wat hij „noodig heeft en een arbeider met vier kinderen waarschijnlijk „in 't algemeen niet meer zal presteeren, dan een arbeider met „twee kinderen, maar toch krachtens het feit, dat hij vier heeft, „meer zal nemen".2)

Ten slotte wordt ook tegen gezinsloon het verwijt gericht, dat het is een middel van bedeeling, terwijl zij, die dit zeggen, zich vaak met schoolvoeding en schoolbaden der kinderen kunnen verzoenen, alsof deze dingen niet veel meer op den naam

*) Notulen Staten van Noord-Holland, t.a.p., blz. 61. ') cf. Beraadslagingen Gemeentelijk Kinderfonds Arnhem, t.a.p. •blz. 201.