is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 316 —

Transport van blz. 313. ƒ 3.889.126.221/2 waar slechts eene bruto winst was gemaakt van. „ 3.684.816.50

werd het verschil ad ƒ 204.309.72 >/2

gevonden door overboeking naar de winst- en verliesrekening van het reservefonds, hetwelk afzonderlijk was belegd geworden in effecten en

daardoor was aangegroeid tot „ 107.880.981/-,

waarna een saldo verlies overbleef van. . . ƒ 96.428.74 hetwelk op het boekjaar 1890 werd overgebracht.

De balansen over de jaren 1881 — 1889 zagen er als volgt uit:

(Zie pag. 318 en 319).

Wij behoeven hier slechts Weinig aan toe te voegen, de cijfers spreken voor zich zelf. Alleen wenschen wij nog op het volgende te wijzen:,Op de balans komt de extra-reserve onder de benaming „Rekening van Afschrijving" einde 1887|8 voor. met ƒ 431.234.42. Dit bedrag werd in 1889 gebruikt tot afschrijving op overgenomen cultuurondernemingen, maar de winst- & verliesrekening 1888|9 vermeldt zulks niet.

Bij onze staten hielden wij echter natuurlijk wel rekening met dat bedrag.

Het suikerpakhuis te Semarang kostte voor

zoover bekend ƒ 64.066.15

dat te Soerabaia onder datzelfde voorbehoud. . „ 155.294.59

en een pand te Djocja „ 12.000.

ƒ 231.360.74

gezamenlijk komen zij op de balans Ult°. 1889

voor met & • ƒ 216.094.59

De cultuurondernemingen kostten op dien datum ƒ 1.699.459.98 waaronder y2 in de s.f. Gending .... . „ 285.000.—

Van de rest ad ƒ 1.414.459.-98

aftrekkende het saldo der exploitatierekeningen . „ 133.364.60

blijft als kapitaalrekening over ƒ 1.281.095.38

nadat daarop was afgeboekt. . ƒ 769.269.05

pus bovengenoemd bedrag van . . „ 431.234.32 „ 1.200.503.37

Voor zoover wij kunnen nagaan hebben de ondernemingen der Kol. Bank tot Ult°. 1889 gekost . ƒ2.481.598.75