Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

bij uitsluiting tot het domein der politieke geschiedenis te behooren, of die als geen waarde hebbende, werden verwaarloosd, moesten in den allerlaatsten tijd en tot op dezen zelfden oogenblik uit hunne vergetene schuilplaatsen aan den dag worden gebragt, om door de administratieve of regterlgke magt ten grondslag van hare beschikkingen of uitspraken gelegd te worden.

De stukken van een archief bleven. my alzoo, wat zij oorspronkelijk waren en door den naam van hunne verblijfplaats wordt aangeduid, namehjk stukken van den Staat, tegeüjk met dien staat en door de handelingen van het bestuur hun aanwezen verkrijgende, eö — voor zoo verre het door de verwaarloozing van latere en ook nog van onze dagen niet geheel ondoenlijk was geworden — heb ik het als eene der hoofdvereischten van de wetenschappelijke rangschikking en inventarisatie beschouwd, om iedere afdeeling, voor zooveel dit, zonder iu het minutieuse te vallen, geschieden konde, weder de inrigting te geven, die zij heeft moeten hebben vóór dat hare orde door de eene of andere noodlottige oorzaak verstoord werd. Met de dooreengeworpen diplomata en charters was dit niet mogelijk, zonder de behoeften van onzen tijd daaraan op te offeren, maar ten aanzien der boekdeelen en grootere stukken zal de korte inhoud, vooraan in eiken inventaris geplaatst, met eenen oogopslag kennelük maken, in hoe verre het mij gelukt zij in die stukken de oorspronkelijke orde terug te brengen, die eenmaal de praktische was, en wel door geene andere met voordeel kan worden vervangen.

Het verkrijgen van deze orde in den catalogus, met welke die der stukken-zelven in de lokalen overeenkomt, heeft, ik mag het niet verbergen, eenige inspanning gekost. Ten einde tot eene gepaste opvolging der rubrieken te komen, moest het onderzoek voorafgaan, wat in de daaronder geclassificeerde stukken behandeld werd en welke onderlinge betrekking deze hadden, of liever, wat de onderlinge betrekking was der collegiën of instellingen, aan wier handelingen die stukken hun aanwezen te danken hebben. Ik heb mij daarom beijverd, om met de attributen en werkzaamheden der vele administratiën van onderscheiden naam, uit hare nagelatene aanteekeningen, bekend te worden en daarnaar de plaats bepaald welke deze in het geheel innemen.

Bij de eindehjke vaststelling daarvan was ik overtuigd, dat

Sluiten