is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van een polder in het hoogheemraadschap van Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogheemraadschap van Delfland.

kleibekleeding het eenige middel. De heb evenwel niet gevonden dat dit is toegepast.

Deze schrijvers haal ik aan om aan te toonen dat alles destijds toch geen vreê, maar er ook beroering was.

De storm van 1765 teisterde opnieuw den Zanddijk en tot 1775 werd aan de herstellingen gewerkt niet alleen, maar werd hij tot Terheide verlengd. Buitengewoon hoog was de vloed in laatstgemeld jaar, welke de hoofden van 1718 geheel wegsloeg.

Dat de zeewering aan Delfland zeer veel heeft gekost in de 18e eeuw, om van later of vroeger niet te spreken, blijkt wel uit een ambachtsrekening van 1794, waarbij een omslag van ƒ1.— per morgen werd geheven tot gedeeltelijke betaling der kosten „welke noodwendig zijn geïmpendeert tot het formeeren van een nieuwen Zanddijk agter 's Gravenzande en verdere hoognoodige zeeweringen". En zoo was reeds tal van jaren te voren een dergelijke omslag voor dit doel opgebracht.

Genoeg zij het verder te vermelden dat op krachtige verdediging van het strand werd gezonnen. Waarschijnlijk werd het eerste krachtige hoofd gemaakt in 1776, thans liggen er voor de verdediging van Delfland 59. Wü denken verder aan den strandmuur te Scheveningen, waarop jong en oud, binnen- en buitenlander zooveel heerlijke uren doorbrengen, hetzü in jolijt, hetzü in het turen naar dat oneindige watervlak. Maar slechts weinigen bevroeden dat ook deze dient ter beveiliging van Holland tegen het somwülen zoo woeste element.

Millioenen heeft Delfland geofferd om te voorkomen dat een gedeelte van ons land door de zee wordt overstroomd zonder eenige noemenswaardige subsidie. De deskundigen waren het er niet over eens of in de eerstvolgende jaren hiervoor weder millioenen of slechts honderdduizenden guldens moeten worden uitgegeven. Een commissie meende dat men met het laatste nuttig effect zou hebben. Evenwel in aanmerking genomen de stijging van de prijzen der materialen en de

82