is toegevoegd aan uw favorieten.

Luther herdacht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

Luther schreef het, omdat verbetering van het christelijk leven volgens hem dringend noodig was. Zij, die van rechtswege de macht in de Kerk hadden, n.1. de Paus en de bisschoppen, weigerden te voldoen aan het verlangen naar hervorming. Daarom moest de adel, de hoogere en de lagere, de Keizer en de vorsten, de overheid in het algemeen, hun werk overnemen en de reformatie doorzetten. De Romanisten toch, d.w.z. de verdedigers der pauselijke operheerschappij, hadden „met groote behendigheid" drie muren rondom zich opgetrokken, om elke hervorming der Kerk tegen te houden, zoodat de geheele Christenheid tot een gruwelijk verval was gekomen. Die muren waren: 1. de leer, dat de geestelijke macht staat boven de wereldlijke; 2. dat alleen de Paus de onfeilbare uitlegger der H. Schrift is; en 3. dat alleen de Paus een wettig concilie bijeenroepen kan. Hij ontwikkelde nu een uitvoerig pogram der reformatie en besprak de verkeerdheden, die een aanstaand concilie behoorde te verbeteren. Zoo moest het pausdom worden hervormd en genoodzaakt tot navolging der armoede van Christus en tot het afstand doen van zijn aanspraken op wereldlijke en kerkelijke heerschappij. Het duitschnationale keizerschap moest onafhankelijk zijn van Rome en evenzoo de duitsche Kerk, die een nationale Kerk behoorde te worden. Er diende een einde te komen aan het geldelijk uitzuigen der Duitschers .