is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bolsjewisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 118 —

de marxisten. Echter, ook bij hen niets dan afschuw en hoon.

In zijn meervermelde studie heeft Dr. Wilhelm Mautner het bolsjewisme getoetst aan de leerstellingen van Marx en Engels en te licht bevonden. De tusschen Marx en Lenin bestaande verschilpunten vat hij aldus samen:l)

Marx leert volgens hem, dat de staat in hoofdzaak, maar niet uitsluitend als een onderdrukkingsorganisme moet worden opgevat. Marx onderscheidt dan ook wel tusschen staat en staatsmacht. De opheffing van den staat als staat geschiedt door de onteigening en socialiseering van de industrie in den proletarischen staat, die daardoor afsterft Niet onvoorwaardelijk is de gewelddage revolutie noodzakelijk. Vreedzaam kan de overgang van den burgerlijken in den proletarischen staat geschieden. Deze vredige overgang verdient de voorkeur. De democratische rupubliek vormt den bodem en de voorwaarde voor de dictatuur van het proletariaat, die bestaat in de politieke heerschappij van het geheele proletariaat, als beweging van de kolossale meerderheid in het belang van de kolossale meerderheid. Het „Blanquisme" wordt verworpen. Als voorwaarde voor de mogelijkheid van de sociale revolutie is in-acht-name van de materieele ontwikkeling der productieve krachten van een land geboden, waarbij natuurlijke ontwikkelingsfasen niet kunnen worden overgeslagen of weggedecreteerd.

Lenin zou echter afwijken van deze f undamenteele stellingen van het marxisme. Hij beweert immers dat de staat slechts is een onderdrukkingsorganisme en tengevolge daarvan vereenzelvigt hij veelal staat, staatsmacht en staatsmachine.

•) Vgl. bl. 212 vlg.