is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante's verhouding tot het humanisme en zijn staatkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

VIERDE HOOFDSTUK.

De divina commedia.

Zooals Dante de man was, die geheel in zijn tijd opging, dezen volkomen in zich opnam en verwerkte, de man ook, wien al het hef en leed van zijn tgd aanging, zoo weerkaatst ook zijn letterkundige arbeid geheel zijn wezen, geheel zijn leven, dat doordrongen was en voortgestuwd werd door één enkele, wonderbaar consequente hoofdidee. Zoo staat dus in Dante's werken met alleen zgn eigen persoonlijkheid voor onze oogen, maar ook zün tjjd, die zich door het leven en den geest van den dichter aan ons kenbaar maakt. Dat derhalve de kennis van de algemeene mtellectueele beweging van dezen tgd van onmiskenbaar belang is voor het juiste begrip van Dante's werken, zal wel memand betwgfelen, ofschoon beiden zoo innig met elkander vereemgd zgn, en tot een zoo wondervol geheel samenvloeien, dat zg nauwelijks gescheiden kunnen worden

Aan het einde dan der dertiende eeuw, zien wij — zooals'reeds meermalen gezegd is geworden - een nieZ trjd^rk 5ch openen voor de geschiedenis, zoowel voor Europa in het algemeen, als voor Italië in het bijzonder

Hö(Üende ^ Jan Poolse ordeloosheid, dat sedert

de dagen van Karei den Groote over geheel Noordelijk Enrona heerschte, was de beoefening der letterkunde nog slechte S zeer germge mate ontwikkeld, zooals de onderzoekingen der laatste tgden aan het licht hebben gebracht

De letterkunde van de Provence, de ridderromans, en de gedichten welke tot den Cyclus van Karei den Groote be-

SST' ?enT de- Ronde TafeI' h6t Nibelungen-Ued en te tellooze balladen zrjn een en al uitvloeisel vande machtige

Senïeelle ^^^meleeu^en, waarÏÏnlSS gedurende een langdurig tgdperk volstrekt geen deel had ri a™^?,™1 E«ropa, waar veroveraars en ovSwonW SfDm8l?Hr «"""moltm, verkeerden de nISa?e SZfK htteratuur ™ veel gunstigere omstandigheden om te ontkiemen en op te bloeien. &u**mn om