Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

echter geen enkele aanwijzing, dat de snoekbaars voor de jonge zalmen gevaarlijker is dan de beekforel en de snoek. Opgemerkt zij, dat de snoekbaars van nature voorkomt in de rivieren van OostPruisen en Polen, die ook zalmrivieren zijn. De achteruitgang van den zalmstand toe te schrijven aan de snoekbaars, daarvoor bestaat geen voldoende grond.

Van ernstiger beteekenis kan de vernieling van de jonge zalm zijn, als gevolg van het gebruik van vergiftige of bedwelmende stoffen bij het clandestien visschen op forellen, zooals o.a. plaats" vindt in de Limburgsche beken, waar het water te dien einde wordt vergiftigd met chloorkalk. Het is duidelijk, dat daarbij niet alleen de forellen maar ook de aanwezige jonge zalmen vernield worden. Dit misbruik is alleen tegen te gaan door streng politietoezicht.

Ook worden jonge zalmen, en onder deze vooral de overblijvers, medegevangen door hengelaars, die op forel visschen, doordat jonge zalm bijt aan hetzelfde aas als de forel. Vernieling van jonge zalm door de fbrellenhengelaars is niet anders te voorkomen dan door strenge handhaving van de maat op forel.

Het schijnt voldoende vast te staan, dat de meeste hengelaars de beekforellen en de jonge zalmen, die onderling groote overeenkomst vertoonen in vorm en kleur, niet voldoende van elkaar kunnen onderscheiden, om de bescherming van de jonge zalm te verkrijgen door handhaving van de maat op de zalm.

Het vangen van jonge zalmen aan den hengel is geen zaak van de laatste jaren, zoodat het niet is aan te nemen, dat daaraan de sterke achteruitgang van den zalmstand zou moeten worden toegeschreven.

Het De aftrekkende jonge zalmpjes moeten in vele beken en rivieren

aftrekken der ae stuwen van watermolens en electriciteitswerken en die, gebouwd jonge za men. ten behoeve van de kanaliseering, passeeren.

''"ZL' BÖ de in de meeste voorjaren voorkomende hooge waterstanden \ schijnen de molenstuwen geen hinderpaal van beteekenis te zijn voor de aftrekkende zalmpjes. Dit schijnt evenmin het geval bij de stuwen, gebouwd ten behoeve van de kanaliseering. Bij de electriciteitswerken echter, die gewoonlijk grootere hoeveelheden water gebruiken dan de molens, waarom de hoofdmassa van het water door de turbines geleid wordt, moeten bij niet te hooge waterstanden de jonge zalmpjes de turbines passeeren, waarin zij vernield worden. Deze vernieling ware te beperken door de roosters van de toeleiding naar de turbines zoodanig in te richten, dat de tusschenruimten tusschen de spijlen niet grooter zijn dan 1 c.M.

Het passeeren van stuwen ware bij lage waterstanden te vergemakkelijken door in de bovenkant van de stuw een verlaagd gedeelte van ongeveer een 'meter breedte aan te brengen, waardoor dan het overtollige water afvloeit. Hierdoor wordt plaatselijk over de stuw een krachtiger stroom verkregen, dan wanneer dezelfde waterhoeveelheid' afvloeit over de stuw in haar volle breedte. , Het water van vele zalmbeken wordt gebezigd voor bevloeiing der langs de beek gelegen landerijen, Langs vele dezer beken is het

Sluiten