is toegevoegd aan uw favorieten.

Schreden naar Christus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opwassen in Christus.

91

leven te kunnen leiden, zijt gij even afhankelijk van Christus, als de tak van den stam voor zijnen wasdom en vruchtbaarheid is. Zonder Hem hebt gij geen leven. Gij bezit geene kracht om de verzoeking te wederstaan, noch om in genade en heiligheid op te-wassen. Maar in Hem zult gij bloeien. Ontvangt gij uw leven van Hem, dan zult gij niet verwelken noch onvruchtbaar zijn. Gij zult zijn als een boom aan waterbeken geplant.

Velen verbeelden zich, dat zij een gedeelte van het werk alleen moeten doen. Voor de* vergiffenis van zonden laten zij Christus zorgen, maar nu pogen zij in eigen kracht een rechtvaardig leven te leiden. Doch al zulke pogingen falen. Jezus zegt: „Zonder Mij kunt gij niets doen." Onze wasdom in de genade, onze blijdschap, onze bruikbaarheid, alles is van onze vereeniging met Christus afhankelijk. Wij wassen in de genade door eiken dag en elk uur gemeenschap met Hem te oefenen, door in Hem te blijven. Christus is niet alleen onze overste Leidsman, maar ook de Voleinder van ons geloof. Hij is steeds de Eerste en de Laatste. Hij moet niet alleen aan het begin en aan het einde van de baan ons ter zijde staan, maar iederen stap mede maken. David zegt: „Ik stel den Heere geduriglijk voor mij; omdat Hij aan mijne rechterhand is, zal ik niet wankelen." (Ps. 16 : 8.)

Vraagt gij: „Hoe moet ik in Christus blijven ?" Juist zoo als gij Hem in den beginne ontvingen