is toegevoegd aan uw favorieten.

Schreden naar Christus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God te kennen.

115

En hieraan geeft Hij deze verklaring: „De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven," (Joh. 6 : 53, 63). Onze lichamen worden door spijs en drank opgebouwd; en op geestelijk gebied gaat het even als op het natuurlijke, — onze geestelijke natuur put kracht uit hetgeen wij overdenken.

De engelen zijn begeerig om in het verlossingsplan in te zien; het zal trouwens tot in de eeuwigheid der eeuwigheden de studie en den lofzang der verlosten uitmaken. Is het dan onzer studie en bepeinzing nu niet waard ? De oneindige liefde en genade van Jezus, alsmede de offerande voor ons volbracht, moeten ons tot ernstig nadenken stemmen. Wij behooren veel te peinzen over het karakter van onzen lieven Middelaar en Verlosser. Wij behooren ons in gedachte bezig te houden met Hem, Die gekomen is om Zijn volk zalig te maken van hunne zonden. Door het overdenken van deze hemelsche onderwerpen wordt ons geloof en liefde versterkt, en onze gebeden Gode meer behagelijk, omreden zij meer met geloof en liefde gemengd zijn. Er zal een meer voortdurend vertrouwen op Jezus zijn, eene dagelijksche, levende ervaring van de kracht van Hem, die volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan.

Hoe meer wij des Zaligmakers volmaaktheden bepeinzen, hoe meer begeerte er bij ons zal verwekt worden om geheel en al veranderd en vernieuwd te worden naar het evenbeeld van Zijne reinheid. Er

8*