is toegevoegd aan uw favorieten.

Schreden naar Christus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

Schreden naar Christus.

zal een hongeren en dorsten zijn om Hem, Dien wij aanbidden, gelijkvormig te worden. Hoe meer wij onze gedachten over Christus laten gaan, hoe meer wij met anderen over Hem zullen spreken en Zijn beeld aan de wereld vertoonen.

De Bijbel werd niet in de eerste plaats voor de geleerden geschreven, maar wel hoofdzakelijk voor het volk. De zaligmakende waarheden zijn zoo duidelijk als de middagzon; uit dien hoofde kan niemand dat pad missen, behalve degene, die op zijn eigen verstand instede van op den duidelijk geopenbaarden wil van God vertrouwt.

Ten opzichte van de verklaring van de Schrift, mogen wij ons niet op de meening van eenig mensch verlaten, maar Gods Woord zelve bestudeeren. Als wij anderen voor ons laten denken, dan worden onze verstandelijke vermogens niet ontwikkeld. De geestvermogens kunnen zoo verlamd worden door ze niet te oefenen, dat wij de diepe beteekenis van Gods Woord niet vatten kunnen. Door de Bijbelsche onderwerpen te onderzoeken, de eene Schriftuur met de andere, en geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken, worden zij ontwikkeld.

Niets draagt meer tot ontwikkeling van het verstand bij, dan de studie van den Bijbel. Geen ander boek bezit zooveel kracht om de gedachten te verheffen en de geestvermogens te versterken, als de Bijbel. Werd Gods Woord naar behooren onder-, zocht, de menschen zouden beter verstandelijk ont-