Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

denken aan het schepje suiker onder uit het glaasje, welke versnapering nog dikwijls vóór kinderen wordt bewaard!

Uit het in 1912 door de Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club (voor drankbestrijding) gehouden onderzoek bleek, dat van 17637 leerlingen uit de hoogere klassen der lagere scholen (kinderen van 9 jaar en ouder) 11022, dus veel meer dan de helft, af en toe alcoholhoudenden drank gebruikten, terwijl 169 zelfs dagelijksche gebruikers waren!

Waar de matige vader een trouw bezoeker is van koffiehuis of sociëteit, daar wordt het kind nog meer te kort gedaan.

Als mijn gedachten dwalen naar 't ouderhuis, herdenk ik ze zoo vaak met teeren weemoed, die heerlijke avonduurtjes, dat we allen zoo gezellig zaten te werken, terwijl de kachel snorde en de theeketel zong en poes zoo vertrouwelijk zat te spinnen, ■— uren, waarin ons hart was als de vore, die dankbaar opneemt de zaadjes uit het rijk der liefde. Nog voel ik soms een beving van geluk, wanneer ik aan die uren denk: 'k hoor ons nog samen spreken thuis, zoo echt vertrouwelijk en fevreden en in .zoo'n reine stemming, na welvölbrachte taak, — neen, hoe oud het kind ook worden mag, die momenten, waarin het leefde als in heilige sfeer, zal het nooit, nooit vergeten.

O, als de vader moeder de vrouw 's avonds met de kinderen laat optrekken, terwijl hij de heerlijk gezellige huiskamer versmaadt voor het café, dan wordt er aan de kleinen iets heerlijks ontroofd! . Wat zal er zoo terecht komen van opvoeding? Is het al niet treurig genoeg, dat werkplaats en fabriek zoovele vaders afhouden van vrouw en kroost?

Nu hebben we nog buiten beschouwing gelaten, hoe vooral ook stoffelijk het kind van den matige dikwijls lijdt door het alcoholgebruik der ouders.

Waar de strijd om het bestaan al zoo hard is en voor onze kinderen misschien nog harder zal zijn, is het daar tegenover hen niet onze plicht, zoo eenvoudig mogelijk te leven, alle overbodige uitgaven te vermijden, om daarentegen onze kleinen zoo goed mogelijk te voeden en op te voeden, ten einde hen zoowel lichamelijk als geestelijk sterk te maken voor den strijd, die hen wacht?

Sluiten