is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is de hel?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN.

') Lucretius was een Romeinsch dichter (omstr. 98—55 v. Ch.)

2) Petronius, tijdgenoot van keizer Nero (54—68 n. Ch.) aan wiens hof hij verbonden was. Van hem is bekend het woord, dat de vrees de idéé van het bestaan der godheid ingegeven heeft: „primus in orbe deos fecit timor". Vgl. Dr. H. Bavinck, •Geref. Dogmatiek I3, 280.

3) 0. Z ö c k 1 e r zegt: „Die Geheimwissenschaft, wie sie von den Anhangern des modernen Occultismus aufgefasst und gepflegt wird, soll den übrigen Wissenschaften ebenbüttigsein". HerzogHauck, P. R. E.3, 12, 68. De naam „Grenzwissenschaft", voorgeslagen door K. A. Hager, R. Wedel, J. A. Mordtmann en W. Vormann was nog zoo dwaas niet; in zijn beide leden is die naam althans eerlijk en nog duidelijker dan die van F. M a a c k: xenologie.

4) „Na de oppermachtige heerschappij van het materialisme in de vorige eeuw heeft allerwege het bevrijdingswoord weerklonken, dat Dr. Van Ginneken in zijn Handboek der Nederlandsche Taal als banier vooropdraagt: Psychè nikai, de ziel overwint". Dr. H. Bavinck, De overwinning der ziel, Kampen 1916, bl. 5.

5) Dr. Carl du Prei, De Dood, Aan Gene zijde, Het leven aan gene zijde. Uit het Duitsch door H. B. Kennedy van Dam, Middelburg. G. A. W. v. Straaten, 1907, bl. 41.

8) Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, Geestelijke stroomingen, Haarlem, Bohn, 1907, bl. 321.

7) Ik maak gebruik van de vertaling van Emil Schering, verschenen bij Georg Müller, München und Leipzig, 1917, bl. 45.

8) In den zin van b.v. Mattheus 23 : 15.

9) Parousie = de wederkomst van Christus, de voleinding der eeuwen.

10) Dr. H. Bavinck, Wijsbegeerte der Openbaring. Kampen, 1908, bl. 271.

") Omhoog. Maart 1916; artikel: „Iets over de Verdoemenisleer, bl. 87—89.