Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Ttövxa? Ufxd? , r£va fxioöóv è/svs; Ouj^i xal ot reXövai ro

47 aöró 7fotoöoiv; Kal èav doTtdenjo-ös toö? dSeXcpoö? uixöv fxovov, t£ TOpwcrov Tcoieïre; Oóy_1 xal ol èövtxol tö aöró

48 tcoioüoiv; "Eoeaöe oöv ujxeï? rèXeioi có? ó ifaTijp 6[xöv 6 oöpdvio? réXeió? èoriv. IIpoaéxsTS ttjv SixaiooóvYjv ójxöv

tv/) 7coisïv IfxrcpocrG'ev töv dvöpcÓ7ccov Ttpó? tö OeaOrjvai auroï? • el Sè fXY) ye, fxioOèv oux è^eTS icapd xö narpl ófiöv

2 tö ev toï? oupavoï?. "Orav oöv 7C017)? ÜJ?g{ioaóv7)v , fxi) craXWï|J? ejx7rpoo6év ctou, öorcep ol UTtQXpirai 7toioüoiv èv Taï? ouvayoyaï? xal èv toï? pufiai? , öVcco? So£ao-0öoiv ötcó töv avöpcüTccov. 'Afxijv Xéyco ó|xïv , dTréxouoiv róv (xiaöóv aöröv.

3 2oü Sè Ttoioüvro? èXeïjjxocTÖVTjv fx-yj yvcÓTco tj dpioTepd ctou, tI

4 Ttoteï ^ Se£id ctou, Órao? ^ ctou ^ èXeïjfioouvr] èv tö xpyrcrö ' 6 xal ó Tcarqp wou ó (JXerrcov èv tö xpurcrö dTcoSöcrei ooi. Kal

orav TcpocTeóxKjcT0e, oux ëoeoöe «b? ol UTCoxptTal, ört <ptXo5aiv ev Taï? cruvaywyaï? xal èv Taï? ycovlat? töv TcXareiöv èoTÖTe? TtpocreóxecTÖai, 67100? cpavöoiv toï? dvöpcaTtot?.

6 'Ajx'Jjv Xéyo) ó(xïv, drrixouotv töv (xioOóv aöröv. Só Sè orav TcpooeöxT), eureXÖe el? tö rafiieïóv ctou xal xXeloa? rijv Oópav oou 7tpóoeu£ai tö 7tarpl oou tö èv tö xpu7rrö • xal o Tcanrjp oou é pXéTtojv èv tö xpurrrö dTcoSöoei 001.

7 IIpocTewxófxevoi Sè jx-J) (3aTTaXoy^cr7)Te öorcep ol è&vixol • Soxoüotv ydp 6ti èv rfj rcoXuXoyl$ aöröv eloaxoucrfW)oovTai.

8 MM) oöv ó(X0Kwer)Te auroï? * olSev ydp 6 6eè? ó Tca-rijp

9 ujxöv, öv xpelav Ixere, rcpó toü ufxa? alrrjoai auróv. Ourco? oöv TOooeóxeo6e ófxeï? • Ildrep y^{xöv ó èv roï? oópavoï? ,

10 dyiaoö^TCd ró Óvo[xd oou , èXöéxco (JaoiXela oou , yevYjö^rco

11 tó ösXïjfxd oou <w? èv oöpavö xal èTcl vij? • róv dprov

12 Yjfxöv róv èmoóoiov Sö? :r)[xïv errjfxepov, xal d<pe? ï)|xïv ra Ó9etX^(xaTa r)|xöv, ö? xal -qjxeï? d<pyjxa(xev roï? ècpeiXérai?

13 7){xöv , xal (x^i eloevèyxTj? fifiö? el? 7cetpao(xóv , dXXd püoat

14 ^(xa? drcó toü TcovTjpoü. 'Edv ydp d<p^re roï? dvöpÖTcot? ra TcapaTrröfxaTa aöröv, dcpVjoei xal ójxïv ó TtaTVjp ójxöv ó

15 oöpdvio? • èdv Sè (x^j d<pijTe roï? dvöpcóroi? ra TcapaTtröjxaTa

Sluiten