Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

AANDEEL—AANPLAKBILJET

deelende aand. (bepaald dividend, als < 2 en meedeeten in de verdere winst);4. : cumulatief-pref. aand. (als 2, en als de winst in een bepaald jaar ontoereikend is om het vastgestelde dividend te betalen wordt het te weinig betaalde uit de winst van het volgende jaar eerst aangezuiverd); 5. cum.-pref. winstdeelende aand. (als 3 en 4); 6. winstaand. (actions de jouissance), deelen op bepaalde wijze mee in de winst; 7. oprichtersaand. of —bewijzen, als 6.

Aangifte. In verschillende gevallen eischt het burgerlijk recht, dat van een gebeurtenis aangifte wordt gedaan.

1. Bij huwelijk, aan den ambtenaar v. d. burgerleken stand in de woonplaats van een der partijen.

2. Bij kindergeboorte door den vader, of bij ontstentenis, door een persoon, die bij de bevalling tegenwoordig was. De aangifte moet geschieden binnen 3 dagen na de bevalling aan bovengenoemden ambtenaar.

3. De vinder van een pasgeboren kind moet van de vondst aangifte doen.

4. Bij overlijden moet aangifte gedaan aan den burgerlijken stand ter plaatse der gebeurtenis.

5. In belastingzaken.

6. Bij sommige misdrijven bestaat d< verplichting aangifte te doen, wanneei men weet, dat zij geschied zijn, of dat het plan bestaat, dat zij geschieden zullen.

Aanhaling noemt men het woordelijk weergeven in woord of schrift van de gesproken of geschreven uiting van een ander. Voor den belastingambtenaar beteekent aanhaling de inbeslagneming van goederen wegens de ontduiking der belasting.

Aanhangmotor. Zie Buitenboordsmotor en Rijwielmotor.

Aanklacht, beschuldiging door den aanklager bij den bevoegden ambtenaar, ten doel hebbende een gerechtelijke vervolging uit te lokken tegen den aangeklaagde. De aanklager van staatswege is het z.g. Openbaar Ministerie.

Aanleg noemt men in het algemeen

!e geërfde geschiktheid van een orgalisme tot verwerving van een bepaalde ichameUjke of geestelijke geaardheid en ;ot het verrichten van de daaruit voortvloeiende lichamelijke of geesteijke werkzaamheden. Deze physieke aaneg gaat deels in een blijkbaar vastrepaalde richting, deels is zij onder nvloed van allerlei factoren vatbaar iroor verandering. In waardeerenden rin spreekt men van aanleg wanneer emand in het bezit is van een aangeboren geschiktheid die het hem mogelijk maakt zich velerlei kundigheden sneller, gemakkelijker en beter eigen te maken dan vele anderen.

Aanleg (van aanleggen = ten laste leggen, beschuldigen). Beschuldiging, gerechtelijke vordering. In eersten aanleg = in eerste instantie.

Aanloopkleur ontstaat bij langzame verhitting van metalen aan de lucht, door de vonning van dunne laagjes metaalozyde die het opvallende licht bij verschillende temperaturen op bepaalde manier terugkaatsen. Bij het temperen van gehard staal (om de brosheid te verminderen) dienen de aanloopkleuren om den gang van het proces na te gaan.

Aanlooptransformator, Zie Autotransformator.

Aanloopweerstand is een veranderlijke weerstand, die gebruikt wordt voor het regelen van den electrischen stroom bij het doen „aanloopen" of in beweging brengen van electro-motoren.

Aanmonsteren is het in dienst nemen van scheepsvolk voor den waterschout. Afmonsteren beteekent het uitbetalen en ontslaan van hen.

Aannemer is ieder, die zich verbindt een bepaald werk tegen een van te voren vastgestelden prijs te verrichten.

Aanplakbiljet, aanvankelijk een geschreven aankondiging met officieele mededeeling van algemeen belang, die zich geleidelijk tot een universeel aankondigingsmiddel ontwikkelde en een bijzondere vlakversieringskunst in het leven riep, toen in de plaats van den

Sluiten