is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Lam Gods op Golgotha

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOO

weer kon worden opgericht. Hem, die geene zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij door Hem'gerechtvaardigd zouden worden bij God. Hij is om onze overtredingen gewond, opdat wij door zijne striemen genezen zouden worden. Hij moest bedekt worden met smaad en met hoon, opdat wij de glorie zouden ontvangen, die God aan zijn schepsel had toegedacht. Hij heeft een doornenkroon moeten dragen, opdat wij de eerekroon zouden ontvangen, die Gods eeuwig welbehagen voor ons had weggelegd. Hij is van de zoete gemeenschap met zijnen Vader verstoken geweest, zoodat alle verschrikkingen der hel op Hem zijn samengeloopen, opdat wij met alle heiligen en vromen ongestoord in de hemelsche loofhutten mochten verkeeren. Hij is afgedaald tot in de diepste smarten en ellenden, opdat wij den hemel als ons vaderland aanzien en met Hem zitten mochten op troonen in heerlijkheid. Voor Hem werd Gods aangezicht verdonkerd, en alle licht Hem ontnomen, opdat wij ons zouden verlustigen in zijn liefelijk beeld. Hij is van het vaderharte Gods verstooten geweest, opdat wij aan dat harte Gods rust en vrede zouden vinden tot in eeuwigheid.

Geloovigen, wilt gij vrede hebben en houden in dit arme leven en straks in den dag des oordeels - komt henen naar Golgotha 1 Laat het alles u tegenloopen; laat de wet met haar dreigingen u verschrikken; laat uw geweten u aanklagen en u terugbrengen in de herinnering uwe vele zonden, talrijk als het zand, dat aan den oever is der zee; laat hemel en hel zich tegen u verbinden, en u toeroepen: „het is eene afgesnedene zaak, dat gij nog ooit zalig zoudt worden!" vreest niet, maar ziet op dezen Gehangene, den Heer uwe gerechtigheid. Wat zou u nog kunnen verdoemen? Uwe zonden? Maar Jezus heeft ze verzoend! De wet? Maar Jezus