is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Lam Gods op Golgotha

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

maar heeft den weg reeds ingeslagen, die Hem aan het vaderharte Gods terugbrengt. Ja juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij diepten der aarde, want uw Heiland heeft overwonnen ! Van nu af aan gaat het in zijne lijdensgeschiedenis weer opwaarts. Nog ééne klacht komt er over'zijne lippen: „Mij dorst," opdat wij het zouden verstaan, dat Hij niet alleen in onze geestelijke maar ook in al onze lichamelijke benauwdheden mede benauwd is geweest; maar dan komt ook het „tetelestai" van zijne lippen, „het is volbracht," de zegekreet van den overwinnenden Held. Nu heeft het Lam Gods weldra zijn lijden volkomen geleden, nu wordt Hij uit het gerichte weggenomen, om in te gaan in de ruste, die daar overblijft voor het volk van God, die ruste, die Hij voor al de zijnen verworven heeft en die Hij voor altoos met hen deelen zal.

Legt Hem dan maar getroost in den schoot der aarde en laat ons dan wachten op het teeken van Jona den profeet. Legt Hem neder in den grond, dien zaadkorrel van het herwonnen paradijs, plant Hem in de aarde, die reine lelie der nieuwe menschheid. En dan nog een korte wijle, en ook de zaligen daarboven aanschouwen den Herrezene, wanneer Hg overwinnend ten hemel vaart, om voortaan den weg van al zijne geloovigen naar boven óp te leiden, naar zijn blinkenden hemelhof, waar Hij hen voor eeuwig verkwikt en vertroost met zijn liefelijk beeld.

O, gemeente, wanneer ik dat alles overdenk, en nu terugzie op deze armzalige, koude, gevoellooze woorden, die ik tot u over dit vierde kruiswoord gesproken heb, dan voel ik het levendig: ik heb eigenlijk nog niets tot u gezegd. Ik kan niet anders dan aanbidden en bewonderen, en als ik u maar