Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ACTUEELE TOESTAND OP ELECTRICITEITSGEBIED IN NEDERLAND.

Over den actueelen toestand op electriciteitsgebied in ons land, valt veel te zeggen. Er zijn onder de electriciëns enkelen die nogal vrij veel getamboerd hebben op het aambeeld „Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes", wij zijn verder dan in Engeland, wij staan misschien gelijk en op een enkel gebied ook weer verder dan in Duitschland, en dus het is nog zoo kwaad niet.

Nu hangt de beoordeeling heelemaal af, van de zijde waarvan men het vraagstuk bekijkt. Het is waar, dat wij niet zulke verwarrende verhoudingen hebben op electriciteitsgebied in ons land, als in Engeland b.v. De stad Amsterdam wordt voorzien van één electriciteitswerk, terwijl in Londen niet minder dan 26 electriciteitswerken de voorziening handhaven. Daaruit vloeit natuurlijk een zeer ongecoördineerd tarief-wezen voort en men ziet dan ook wel in, in Engeland, dat het moet veranderen, en doet pogingen om daartoe te geraken. In Duitschland is het beter gesteld dan in Engeland, doch, doordat de Duitschers zoo veel eerder begonnen zijn met electriciteit dan wij, treft men daar ook wel toestanden aan, die wij al niet meer kennen, hoewel aan den anderen kant, er toch ook gebieden zijn in Duitschland, die beter en intenser geëlectrificeerd zijn dan eenig gebied bij ons. Ik meen dus maar, dat wij in deze aangelegenheid ons niet te veel mogen en moeten spiegelen aan het buitenland, en dat de actueele toestand in ons land hierdoor getypeerd kan worden, dat alle gewesten, behalve Zuid-Holland en Friesland, een Rijksconcessie aanvaard hebben.

Laten wij nu achtereenvolgens met een enkel woord de toestanden in de verschillende gewesten eens schilderen.

Beginnen wij met Noord-Holland. Daar is de electriciteitsvoorziening nu wat de productie betreft, gecentraliseerd in handen van de P.E.G.E.M. (Provinciale en Gemeentelijke Electriciteit Maatschappij)

Sluiten