Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IO

Art. 15.

Voor den tijd, gedurende welken men op grond der militaire wetten onder de wapenen moet komen, ontvangt men ve r 1 o f met inachtneming van de volgende bepalingen: i°. indien men ten hoogste 4 weken onder de wapenen moet

komen, ontvangt men tijdens zijn verlof het volle loon ; 2°. indien men langer dan 4 weken onder de wapenen moet

komen ontvangt men tijdens dien langeren duur:

a. indien men kostwinner is, het volle loon, de eventueele loonsverhoogingen inbegrepen, vermindèrd met het bedrag der Rijksuitkeering wegens militairen dienst;

b. indien men geen kostwinner is, 50 procent van het volle loon, de eventueele loonsverhoogingen inbegrepen, verminderd met het bedrag der Rijksuitkeering wegens militairen dienst.

3°. bij opkomst in miltairen dienst voor herhalingsoefeningen wordt aan allen het volle loon uitbetaald, verminderd met het bedrag der Rijksuitkeering wegens militairen dienst. Art. 16.

De vrouwelijke aangestelde ontvangt in geval van zwangerschap een verlof van ten minste 6 en, op haar verzoek 7 tot ten hoogste 12 maanden.

Zij ontvangt gedurende dit verlof:

a. 100 procent van haar volle loon gedurende de 6 reglementair voorgeschreven verlof maanden,

b. 50 procent van haar volle loon gedurende de daarop volgende, haar op haar verzoek verleende verlofmaanden.

HOOFDSTUK V. De ziektebehandeling, het ziekteverlof en de uitkeering na overlijden.

Art. 17.

De algemeen geldende bepalingen omtrent de ziektebehandeling en het ziekteverlof behooren te berusten op de volgende beginselen:

i°. de kosten van de geneeskundige behandeling en verpleging van den zieke worden vergoed;

2°. de Overheid huldigt daarbij het stelsel der vrije artsenkeuze en regelt een eti ander bij overeenkomsten met de artsenorganisaties en de inrichtingen voor ziekenverpleging;

30. bij ziekte ontvangt men ziekteverlof voor ten hoogste 12 opeenvolgende maanden met behoud van het volle loon, eventueele periodieke loonsverhoogingen inbegrepen; — bij voortduring der ziekte na den afloop van 12 opeenvolgende maanden ziekteverlof wordt:

Sluiten