is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de medisch-onderwijs commissie ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 19 Juli 1919, no. 51

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

' ding' van den assistentenstaf door benoeming als zoodanig van artsen en Indische artsen, worden de laboratoria en de bibliotheek i goed geëquipeerd, wordt zoodoende de gelegenheid tot wetenschappelijk werk voor docenten en assistenten verruimd, en zullen zoodoende na 6 jaar, wanneer de eerste artsen worden afgeleverd, de factoren kunnen zijn geschapen deze te doen promoveeren.

Door het geleidelijk inschuiven van professoren zal men binnen niet te langen tijd te Weltevreden en te Soerabaja de volledige professorenstaven verkregen kunnen hebben, inttisschen is het gebouwencomplex te Soerabaja afgewerkt en zal Indië in het bezit kunnen zijn gekomen van twee goed geëquipeerde medische hooge>*cbolen, wat over eenige jaren in verband met de voortgaande ontwikkeling van het middelbaar onderwijs en de groote behoefte aan medici wel niet te veel zal zijn.

Leerplan en hooger onderwijssysteem zullen zich dan geleidelijk kunnen ontwikkelen uit het op Indische ervaring steunende der huidige artsenscholen, daardoor zich zeer beslist aan de eischen der Indische praktijk en aan de behoeften en eigenschappen der Indische studenten blijven aanpassen, en misschien wat van het Hollandsche blijven verschillen, zonder echter ook maar eenigszins minderwaardig te behoeven te zijn.

Als steeds meer abituriënten der middelbare scholen komen en de studeerenden dus over het algemeen wat ouder zijn, zal den studenten meer en meer vrijheid verleend kunnen worden; wordt de docenten- en assistentenstaf uitgebreid, dan zullen het practisch deel van het onderwijs en het wetenschappelijk werk steeds meer op den voorgrond kunnen worden gebracht.

Hoe lang men tot de opleiding ook nog studenten met 4-jarige propaedeuse wil toelaten kan men nader beslissen.

lo. Men kan de toelating tot deze propaedeuse dadelijk van onder af stopzetten en van de lagere scholen alle a.s. medici naar Mulo of H. B. S. sturen, zoodat dan slechts 4 jaren de twee categorieën studeerenden bij elkaar komen en men nog 4 jaren naast de artsen nog Indische artsen aflevert (*).

2o. Men kan'die toelating langer handhaven en eerst stopzetten, zoodra er voldoende liefhebbers van A. M. S. en H. B. S. komen, zoodoende dus het principe huldigende geen oude schoenen weg te

f?) C.q. artsen met kortere en langere, doch natuurwetenschappelijk gelijkwaardige, vooropleiding (zie noot blz. 87).