is toegevoegd aan uw favorieten.

De socialisatie van den mijnbouw in Duitschland en Engeland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

XLV

XLVI XLVII

XLVIII XLIX

L

I. De locale Mij nraad.

N.B. De strekking van dit deel van het schema is om voordeel te trekken uit de kennis der arbeiders door hen toe te staan zitting te nemen in de raden, met de bedoeling om den directeur te adviseeren en hen een werkelijken stem te geven in alle kwesties waarmede hun eigen veiligheid en gezondheid zijn gemoeid.

Iedere mijn zal staan onder eén behoorlijk bij contract aangestelden directeur, die aansprakelijk moet zijn voor het toezicht, bestuur, leiding en veiligheid van de mijn en de grootte en de wijze van exploitatie, onder voorwaarde, dat zulk een bestuurder niet persoonlijk verantwoordelijk zal zijn voor de naleving van eenig wettig veiligheidsvoorschrift, welke de Districts-mijnraad mocht maken.

Er zal op iedere mijn worden ingesteld een locale mijnraad, die om de 14 dagen zal vergaderen, of meer indien dit noodig blijkt, om den directeur van advies te dienen in alle kwesties betreffende de leiding en de veiligheid van de mijn.

De raad zal bestaan uit 10 leden, waarvan de directeur, onder-directeur en commercieel directeur ex officio (ambtshalve) lid zullen zijn. Vier leden moeten gekozen worden door de arbeiders in of aan de mijn en de overblijvende 3 leden zullen worden benoemd door den Districts-mijnraad. De leden zullen in functie blijven gedurende 2 jaar.

Het zal de plicht van den raad zijn om iedere 14 dagen aan den Minister van het mijnwezen eventueelen achteruitgang in den opbrengst en de oorzaak daarvan te rapporteeren.

Indien de directeur weigert om het advies van den localen Mijnraad over eenige kwestie betreffende de veiligheid en de gezondheid van de mijn in acht te nemen, dan moet zulk eene aangelegenheid naar den Districts-mijnraad verwezen worden.

De arbeidscontracten der werklieden zullen een over-