Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

477 Olie, aantt. 6—9.

traan te belasten als Olie, met f 0.55 per 100 kgr. Res. 22 Nov. 1911, no. 18, V. no. 204, sub 2.

Door chemische toevoeging van waterstof tot een vast vet geharde, niet welriekende oliën, zijn vrij van invoerrecht. Res. 29 Nov. 1920, no. 222, V. v. V. no. 1450, sub 2.

7. Min of meer gezuiverde oliën, getrokken uit traan, beenderen of andere dierlijke zelfstandigheden en bestemd tot het smeren van werktuigen of gereedschappen, zijn, evenals de plantaardige oüën, tot hetzelfde gebruik bestemd en waarvan zij meestal niet of zeer moeilijk zijn te onderscheiden, bij invoer belast met / 0.55 de 100 kgr., in onderscheiding van de ruwe dierlijke olie, welke vrij van rechten ten invoer is toe te laten. Res. 11 Dec. 1868, no. 36, V. no. 125.

Verg. het artikel Lubricating-olie, in aant. 9 hierna, alsmede het artikel Dierlijke olie, in aant. 10 hierna.

. 8. Krachtens de wet van 11 Dec. 1893, S. no. 175, V. no. 116, zijn bij Kon. besluit van 11 Aug. 1908, S. no. 284, V. no. 108, en de res. van 29 Aug. 1908, no. 76, V. no. 109, bepalingen vastgesteld omtrent vrijstelling van invoerrecht voor paraffineolie, benoodigd bij de vervaardiging van chinine, en bij Kon. besluit van 12 Januari 1915, S. no. 10, V. v. V. no. 485 en res. van 1 Febr. 1915, no. 81, V. v. V. no. 486, nopens de vrijstelling van invoerrecht voor ricinusolie, benoodigd als hulpmiddel bij de werkzaamheden in fabrieken of trafieken. Zie dienaangaande bijlage XIII hierna.

9. Onder den post Olie zijn gerangschikt;

A c z o 1, een onder dezen naam in den handel gebracht vochtwerend middel, bestaande uit een waterige ammonikale oplossing van koper- en zinkzouten, waaraan ongeveer 10 pct. carbolzuur is toegevoegd. Res. 19 Sept. 1913, no. 85, V. v. V. no. 288, sub 2.

Amandelolie, zoete (o). Res. 20 Juni 1868, no. 59, V. no. 73.

(a) Ook als surrogaat voor zoete amandelolie gebezigde perzikpittenolie, zijnde een vette verzeepbare olie. Res. 30 Juli 1918, no. lil, V. v. f. no. 919. sub Si.

Anti-oxyde {b). Res. 29 Juni 1887, no. 9.

(b) Deze vloeistof bestaat uit naphtha of petroleum-benzine, hars en zeer weinig alcohol en is een middel tegen roest.

Anti-oxyde (gekleurde), bestaande uit roode of gele oker, die met een gelijk gewicht aan de bovenbedoelde vloeistof is aangewreven, is te rangschikken onder Verfwaren, die in olie gewreven zijn. Res. 19 Sept. 1881, no. 32.

Asphaltolie, een o.a. in Mexico gewonnen ruwe aardolie, welke veelal geen noemenswaardige hoeveelheid brandpetroleum bevat en zonder nadere bewerking ook niet geschikt is als smeermiddel, is niettemin niet gehjk te stellen met van invoerrecht vrijgestelde petroleumresidus, doch behoort steeds te worden belast als Olie n. a. b. met een recht van f 0.55 per 100 kgr. Res. 19 Febr. 1917, no. 119, V. v. V. no. 791, sub 6.

fiacillol, een desinfectiemiddel, bestaande uit een mengsel van teerolie, carbolzuur en 10 pct. harszeep en vette zeep. Res. 27 Januari 1902, no. 17.

Benzaldehyd (benzolaldehyd) of kunstmatige bittere-amandelolie (c). Res. 22 Nov. 1884, no. 6; 29 Dec. 1904, no. 84 ; 22 Juni 1907, no. 10, en 30 Aug. 1907, no. 38.

(c) Deze stof komt in vele opzichten overeen met en is ten nauwste verwant aan essence de mirbane. Res. 29 Dec. 1884, no. 6.

Benzine of benzol en nitr o-b enzol of essence de mirbane, evenals naphtha en andere door distillatie

Sluiten