is toegevoegd aan uw favorieten.

De practijk der hinderwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

Art. 11.

„wil binnen de grenzen van zyn eigendom, toch in het belang „der maatschappij een administratief toezicht moet gehouden „worden, een recht moet bestaan bij de overheid om aan de „uitoefening van het recht van den arbeid aan de zijde van „den fabrikant en de uitoefening zijnerzijds van het recht „van eigendom beperkende voorwaarden in het algemeen belang „te stellen. Maar dit kan alleen de reden zijn van de tusschen„komst van het administratief of overheidsgezag; met de be„scherming van het bijzonder of particulier belang heeft de „autoriteit hoorende de commodo et incommodo niets te „doen. Inderdaad bij de bescherming van bloot particuliere „belangen zullen nooit praeventieve maatregelen te pas komen. „De bescherming van die privaatrechtelijke belangen behoort „overgelaten te worden aan den rechter en vandaar dat, wat „de administratieve overheid zal beslissen, al geeft zij de ver„gunning, al verklaart zij de bezwaren van particulieren ongegrond, deze toch geheel bevoegd blijven tot het instellen „van eene burgelijke actie tot schadevergoeding. Als regel „was reeds in het Romeinsche recht aangenomen, dat niemand „gebruik mocht maken van zijn eigendom op een wijze, die „anderen last aan deed door rook. Hetzelfde is het geval bij „dreuning die zich voortplant.

„Als men zoo vaak hoort zeggen, dat het staatsgezag zich „niet hehoort uit te breiden, dat Staatsalmacht verkeerd is, „en men de vrijheid der induviduen moet eerbiedigen, dan „zal men moeten erkennen, dat eene wet als deze een „zeer groote macht aan den staat toekent, daar niets meer „moet beschermd worden tegen willekeurige beperking, dan „het recht van de procedure, het gebruik maken van zijn „eigendom, van zijn kapitaal en zijne arbeidskracht enz."

„Wat nu is gevaar? Men heeft voornamelijk het oog op „gevaar voor de algemeene veiligheid als brand en ontploffing „en het onveilig maken van het gaan langs eene fabriek."

„Wat is schade? Dat is eigenlijk de insalubriteit, het geval „dat de werkzaamheden bodem of dampkring bezwangeren „of verontreinigen met schadelijke stoffen, door het verwekken „bijv. van hinderlijken stank nadeelig voor het algemeen belang. „Maar het bezwangeren van den dampkring of den bodem „is altijd schade met het oog op de salubriteit. Dat is dus „eene tweede soort."

„Nu de incommodité: dit is met nadeel toebrengen, van „voorbijgaanden aard wellicht, aan een enkel huis in de „buurt, waar het duurzaam in kleiner of grooter kring minder „tot bewoning geschikt maken van de gebouwen, of voor „zooverre het betreft gebouwen, welker bestemming door

7