is toegevoegd aan uw favorieten.

Die kollegiale kerkreg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

den tijd, in de plaats gesteld" 1). Sulke tug word alleen op die gewone lede deur die kerkraad geoefen; bij die ambsdraërs. word die tug deur die hoëre kerkbesture geoefen.

Die Tug sluit dus nie in die afskeiding deur die kerk om wettige redes nie, en die wettige redes kan dan ook nie wees die onwaardigheid van 'n lid nie; maar kan alleen wees die ongehoorsaamheid aan die reglemente en wette van die Genootskap. Dit laat ons denk aan Pfaff se woorde: Diese (Glieder der Gesellschaft) bieten den aus, welcher wider gegebene parole sich nicht dazu bequemen will" 2).

2°. Tot die biesondere kerkelike stand behoor die „Kerkelijke Personen" of „Kerkelijke Ambtenaren". Hier staan die leraars vooraan weëns die hoë doel van hulle werk — hulle behoor also „tot den meer biesonderen kerkdijken stand"; dan volg „die kerkelijke posten *) van gemeenteüjk bestuur, die niet door Leeraars, maar door de Leden der Gemeente vervuld worden" 3), en die is dan „deposten*) van ouderling, diaken, kerkvoogd" ens.; eindelik kom dan „aan het einde van de reeks der kerkelijke personen . .. die kerkelijke ambten bekleeden... kosters, voorlezers, voorzangers, organisten en andere bedienden" 4). Die predikant is hier dus „primus inter pares"! Dit laat ons denk aan Schleiermacher se woorde: „Die Ver-

!) a. w. II bl. 8/9.

2) Pfaff: Reden über das Kirchenrecht bl. 159.

3) Royaards a. w. I bl. 184.

4) a. w. II bl. 95. *) Kursivering van ons.