Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

WAT IEDER WETEN MOET

eventueel, is nuttig en noodzakelijk, maar ontijdig reclameeren enerveert noodeloos. Gesteld dat U bij een Rotterdamschen boekhandelaar op een Zaterdagmiddag een boekje bestelt dat uit Zwolle moet komen, zoo kan Uw opdracht door tusschenkomst van den boekhandelaar den uitgever op zijn vroegst Maandagmiddag bereikt hebben. Neemt nu een dag speling voor de levering = Dinsdag; een dag voor verzending naar Amsterdam = Woensdag; een dag aan het Bestelhuis = Donderdag; een dag voor verzending naar Rotterdam = Vrijdag; aflevering: Zaterdag = 1 week na bestelling. Nu neem ik een vrij normaal verloop. Doch gesteld nu eens dat de bovenbedoelde uitgever alleen Vrijdag per bestelhuis verzond en de boekhandelaar stond ingeschreven voor toezending per bestelhuis: Maandag en Vrijdag (hoe meer bestelhuisdagen des te duurder) dan zou op zijn vroegst 14 dagen na bestelling aan den cliënt worden afgeleverd. Zoo iets begrijpt het publiek niet en wijt het aan den boekhandelaar die het moet ontgelden. Heeft men haast met een boek, laat het dan per post komen en neem de portokosten voor Uw rekening.

De boekhandel staat in het teeken van haasten en jachten van de zijde van het publiek, wat den goeden gang van zaken onnoodig hindert en het aantal werkzaamheden evenonnoodig uitbreidt. Hoe de 45 urige arbeidsweek bij den boekhandel moet worden ingevoerd is mij ten eenen male een puzzle. Volgens mijn bescheiden meening is dit vrijwel een onmogelijkheid en het vooruitzicht hiervan, alsmede van eventueele strafbepalingen moet den boekhandel wel een buitengewoon aanlokkelijk perspectief openen.

Het is een hinderlijke gewoonte het den boekhandelaar lastig te maken door aan het einde der week om zijn weekblad te telefoneeren. Er zijn uitgevers die hun „Zondagsbladen" Donderdags of Vrijdags laten verschijnen. Zij die zich bij den uitgever abonneerden, ontvangen hun exemplaar rechtstreeks per post en het is logisch dat deze, zonder dat de uitgever er zich speciaal op toe behoeft te leggen, hun exemplaar iets vroeger ontvangen, dan zij die het door tusschenkomst van den boekhandel ontvangen, Deze eenvoudige waarheid moet de boekhandelaar uit den treure herhalen, en het gebeurt meermalen dat men met een dergelijke verklaring geen genoegen wenscht te nemen. Het heet dan: „Ik was zoo juist bij X en die ontvangt het blad altijd Donderdagsavonds. Ik wil het persé morgen voor 12 uur hebben, — ja, als U er niets aan doen kunt moet Ü maar bij den uitgever reclameeren, daar kan ik mij niet mee ophouden, ik wil het in het vervolg ook op tijd hebben, anders behoeft U het mij niet meer te zenden."

Op tijdschriften wordt bij vooruitbetaling in den regel 25% (zelden 30%) korting verleend. Bij een abonnement van f 5.— verkoop, is dus de bruto-winst f 1.25. Dit lijkt iets, maar het is niets. Laten wij zeggen dat het blad twee maal in de maand verschijnt. Maar dan'moet de loopknecht alleen voor de bezorging

Sluiten