Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

genooten, die met hun plannen blijven geheel binnen het kader van onze Roomsche beginselen, af te dringen van het Roomsche erf. Wij laten ons daarvan niet afdringen, door niemand, hoe machtig in verblinden hoogmoed men zich ook wane.

Mijnerzijds acht ik het daarom mijn plicht openlijk en duidelijk uit te spreken hoe ik de toekomstige zaken zie en wensch.

Wat wij nastreven is in een paar woorden gezegd: wij wenschen welbewust te sturen naar vervanging van het kapitalistisch stelsel door een ander stelsel, waarin de maatschappelijke verhoudingen niet door macht maar door gerechtigheid worden beheerscht, op een nieuwen economischen grondslag dien men noemen kan: de democratie of de volksregeering in het bedrijf.

Het woord democratie heeft een beteekenis, die voor ieder duidelijk is; iedereen weet, wat daarmede bedoeld wordt. En toch is het een van de gewone strijdwijzen van niet-democraten, dat zij of wel aan dit woord opzettelijk een onjuiste beteekenis geven of wel op de onnoozelste wijze zich van den domme houden, alsof zij de beteekenis ervan niet begrijpen. Zoo zijn de redeneeringen, dat er in Nederland geen democraten- en dus ook niet hun antipoden- bestaan, omdat er in Nederland op politiek terrein een volkomen democratie is, en in de Katholieke partij het verschil tusschen democraten en conservatieven niet bestaat, omdat die partij in haar geheel Christelijk-democratisch is, evenzooveel pogingen om den menschen zand in de oogen te strooien. Doodgewoon boerenbedrog. Democratie beteekent: regeering van het geheele volk, voor het geheele volk. En waar nu het algemeen welzijn bevorderd wordt door bevordering van het welzijn in het bijzonder van die klassen in de maatschappij, die door onrechtmatige bevoordeeling van andere klassen — voornamelijk als gevolg van de economische politiek der 19e eeuw — de hun toekomende plaats aan den gemeenschappelijken disch nog niet innemen, zijn democraten diegenen, die maatregelen wenschen te treffen, in het belang van die lagere klassen. Hierdoor wordt niet uitsluitend een klassebelang behartigd, maar het algemeen welzijn gediend, aangezien het in het belang is van de geheele samenleving aan alle klassen te geven, waarop zij recht hebben. De democraten zijn van oordeel, dat het algemeen belang eischt, dat in allereerste plaats het onrecht hersteld wordt, dat aan de lagere klassen is geschied; de conservatieven zijn van tegenovergestelde meening of meenen, dat dit onrecht niet bestaat. Aldus heeft de scheiding plaats gehad tusschen Conservatieven en democraten, toen het er op politiek terrein om ging, aan het gansche volk medezeggenschap te geven. Ook toen stonden eenerzijds zij, die daarvan niet weten wilden, omdat zij daarin zagen een bedreiging van de belangen van de klassen die de macht bezaten, terwijl anderzijds stonden degenen, die voor uitsluiting van de arbeidersklasse geen enkele rechtsgrond aanwezig achtten. Aldus openbaart zich ook de scheiding telkenmale wanneer vraagstukken aan de orde zijn, waarbij de belangen van verschillende klassen met elkaar in botsing komen. Wie door spitsvondige redeneeringen wil trachten het bestaan van deze twee

Sluiten