is toegevoegd aan uw favorieten.

Het wezen der materie. De kerk en het sociale vraagstuk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

noodig, en een helder inzicht in het sociale leven van dezen tijd. Anders zal de barmhartigheid geen nut, maar schade doen. „I do not mean" — zoo zeggen we Rogers1) na — „that the church should cease to work that which is good toward all mens and especially toward them that are of the household of the faith", but I want her to be sure that she is working that which is good."

Ten tweede, doordat zij in deze tegenwoordige wereld een beeld toovert van den toekomstigen heilstaat, om duidelijk te doen zien, dat het alles anders kan worden en eens anders zal zijn. Door haren dienst oefent de christelijke kerk in eigen kring het communisme der eerste Pinkstergemeente, zorg dragende, dat er niemand in haat midden zij, die gebrek lijdt, en dat de scherpe tegenstelling van rijk en arm daar althans niet gevoeld worde. Indien de diaconie inderdaad getrouw is tegenover de armen in het helpen en tegenover de rijken in het inzamelen, zal zij beter aan haar doel beantwoorden, dan wanneer zij zich reformeert, zooals sommigen thans in Frankrijk op aanstichten van E. Doumergue het willen, tot een lichaam, dat alle „forces laïques" in de kerk verzamelt en aan alle sociaal werk doet deelnemen. Zij begrenze haar taak tot het werk der barmhartigheid en wat dienen kan om deze onnoodig te maken. 2) En door haar ga een goede reuke van de gemeente naar buiten uit, zoodat zelfs de vijand moet zeggen: Ziet, hoe lief zij elkander hebben!

§ 6. De organisatie der gemeente.

De gemeente moet in hare organisatie ernstig ervoor waken, dat zij ten opzichte van het sociale vraagstuk

1) Cireumstances or Character? by Clement F. Rogers, Methuen & Co., London, zonder jaartal, blz. 23.

2) Misschien} mag ik verwijzen naar mijn „De ontwikkeling van het Diaconaat", J. H. Kok, Kampen, 1913.