Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Woninggebrek.

Vraag 1: Is er in de plaats Uwer inwoning gebrek aan arbeiderswoningen ?

Neen, zou vermoedelijk de anti-revolutionaire wethouder De Jong te Rotterdam hebben geantwoord, nadat hij in de Raadsvergadering had verklaard, dat de woningnood in Rotterdam zoo erg niet is. Niettemin had de Gezondheidscommissie in een adres aan den Raad den toestand als; nijpend geteekend.

Een verklaring als van den genoemden wethouder waait om, indien ze niet wórdt gerugsteund door cijfers. Dit geldt vooral voor de groote bevolkingscentra. Op de dorpen spreekt zich een toestand als die van den woningnood voldoende uit in de algemeen gangbare meening. Daar weet te midden van 3en kleine bevolking, gewoon aan wederzijdsch hulpbetoon ook bij het zoeken van woningen, spoedig iedereen, of er geschikte woningen te vinden zijn. Toen in Mei 1913 te IJselmuiden een viertal arbeiderswoningen door brand vernield werden, wisten alle plaatsgenooten wel, of er voor de uitgedreven bewoners dadelijk een behoorlijk onderdak beschikbaar was in de gemeente. Doch in de groote plaatsen, waar de toestanden minder gemakkelijk te overzien zijn, moet de statistiek te hulp komen. Te Amsterdam wordt dan ook in het Algemeen Verslag van hetgeen met betrekking tot Verbetering der Volkshuisvesting in de Gemeente geschiedt een woningtelling bijgehouden en voorts aangenomen, dat woningnood heerscht, zoodra minder dan 3 % van het aantal woningen leeg staat. De ingekomen antwoorden toonen aan( dat ook Haarlem en Utrecht dit criterium van 3 % voor woninggebrek erkennen, al teekent Utrecht erbij aan, dat het wel voor bestrijding vatbaar is. We gevoelen geen roeping, ons met een dergelijke bestrijding op te houden, die we maar liever aan de Vereenigingen van Huiseigenaren overlaten. Voor de afdeelingen en leden van het Verbond achten we bet van meer belang hier te vermelden, hoe men in een plaats als Amsterdam de cijfers laat spreken. Misschien zijn er onder de afdeelingen, die, al bestaat voor de gemeenten waar ze gevestigd zijn geen officieele

Sluiten