Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

lisme. Formeel is er dus niet een constante klassenstrijdtaktiek. Immers, wij weten: de maatschappij is een organisme, dat in iedere periode naar eigen wetten zich ontwikkelt en zich bij die ontwikkeling zelve verkeert in eigen tegendeel, zoodat ook door de arbeiders vroeger verworpen strijdmiddelen later noodzakelijk toegepast moeten worden.') — Het kapitalisme, aanvankelijk berustend op vrije concurrentie, slaat door concentratie van bedrijf en van bezit, door schepping van

wereldmarkt in plaats van nationale markt,

óm in een productie-vorm, waar het zwaartepunt hoe langer hoe meer verlegd wordt naar de groot-bedrijven. Het kartel, de trust, het monopolie verrijzen. De laatste 20 jaren zien razend snelle ontwikkeling. De zware industrieën, d.w.z. de productie van steenkool, van ijzer en staal, in de latere tijden ook de elektriciteits-werken, worden in plaats van hulp, hos langer hoe meer beheerschers der andere industrieën. Geweldige kapitalen, die van honderdduizenden tot miljoenen, tot tientallen en honderdtallen miljoenen stijgen, worden er in belegd. De ijzer-en-staal-productie omvat scheepsbouw en spoorwegen. De lengte der spoorwegen stijgt van 1891 tot 1911 van 617.000 K.M. op meer dan een miljoen, d.w.z. met 71 %• De kolenproductie stijgt van 512 miljoen ton op 1094 miljoen; de ruw-ijzer-productie van 25 op 69 miljoen ton, — d.w.z. respectievelijk met 110% en met 176 °/o- — ^et ') Van der Goes beweerde in Het Weekblad, dat „de klassenstrijd één der middelen" is om het kapitalisme te overwinnen. Dat is natuurlijk onzin. De klassenstrijd is en blijft het eenigste middel. Alleen: die klassenstrijd neemt andere vormen aan. Daar v. d. Goes echter die andere, de aanvallende, massaal-revolutionaire vormen niet wil, en onder het imperialisme de andere vormen uit de vroegere parlementaire, anti-anarchistische periode niet meer doeltreffend zijn gebleken, rest er voor dezen ,,Marxist" geen andere mogelijkheid dan het kapitalisme op andere wijze dan door den klassenstrijd te overwinnen, o a. door.... samengaan met het liberaal-imperialisme, door nationalisme, militaire concessies, honen en verdachtmaken der revolutionaire strijders-met-de-daad, enz.

Sluiten