is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogussen van de bij het stads-archief bewaarde archieven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Archief van het Regulieren-klooStbiÜ

»i3

klooster-archief dan wel (wat waarschijnlijk» is) in het stadsarchief. Maar rast staat, dat de vanwege de Staten uitgegeven acten niet rijn geborgen geweest in het klooster-archief, evenmin als die, welke zijn uitgegeven door of verkregen voor het Weeshuis. Deze stukken zouden dus niet behooren in den hierachter volgenden inventaris van het archief van het klooster. Toch heb ik ze daarin opgenomen en scheen het mij noodig ze daarin op te nemen, al zullen ze eveneens behooren te worden vermeld in de inventarissen der archieven van de Staten, de stad en het Weeshuis.

Mijne redeneniS}n dè volgende. Ten eerste betreft het slechts enkele stukken. Ten tweede zijn meer dan eens de jongere acten gestoken door die van het Uo?'ter' En ten derde zou het ho°gst onpractisch «ijn, deze stukken, welke zich nauwer aansluiten bij die van het klooster dan van een andere corporatie, uit het klooster-archief te lichten of daarbij niet te vermelden. Op practische gronden zijn zij dus ingedeeld bij het archief van het Regulierenklooster, bij de overige stukken op dezelfde goederen betrekking hebbende, ïn noteif*%tordt er daarbij telkens aan herinnerd, dat zij feitelijk anders ingedeeld hadden behooren te worden.

I. STUKKEN BETREFFENDE HET KLOOSTER EN ZIJNE INRICHTING.

a. STATUTEN, VOORRECHTSBRIEVEN ENZ.

850. Statuten voor het Regulieren-klooster te Utrecht. 1389. 1 charter.

N.B. De statuten werden gegeven door Theodricus, proost van de Regulierenkloosters Bethlehem bij Doetinchem en te Utrecht en te Zwolle.

851. Opdracht door het kapittel van het klooster Bethlehem aan zijn medekanunnik Conradus tot oproeping der broeders van het klooster te Utrecht tot een generaal-kapittel ter verkiezing van een proost. 1332. 1 charter.

852. Pauselijke goedkeuring der opname van de Regulieren-kloosters Bethlehem bij Doetinchem en te Utrecht in het Nuisser generaal-kapittel. 1424. 1 charter.

N.B. De opname, reeds goedgekeurd bij acte van bisschop Frederik van Blanckenheim dd. 1422 (October 9) ipso die sancti Dyonisii, werd bekrachtigd namens den paus door Albertus Rente, proost van St. Andreas te Keulen.

853. Broederschapsbrieven, aan het Regulieren-klooster te Utrecht verleend door het Cistercienser-klooster te IJselstein en het Regulieren-klooster Bethlehem bij Doetinchem. 1453, 1456. 2 charters.

854. Aflaatbrief voor hen, die op bepaalde dagen bidden voor het Maria-beeld in het klooster, en voor de priesters, die in hun gebeden Anthonis van Amerongen en zijn vrouw gedenken. 1497. 1 charter.

N.B. De aflaat werd verleend door Judocus de Vallé, bisschop van Sebasie en vicaris-generaal van den bisschop van Utrecht.

8