is toegevoegd aan je favorieten.

Catalogussen van de bij het stads-archief bewaarde archieven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Archief van de Armen-noodhulp.

299

2269. Acquitten, behoorende bij de rekeningen van de Noodhulp. 1655, 1778/80, 1783/4, 1808/9, 1816/7. 1 pak.

2270. Restantlijsten. 1552, 1576, 1584. 1 omslag.

. 2271. Rekeningen van den bewaarder der Noodhulpvenen. 1637/8— 1649/50. 1 deel.

N.B. Reeds vroeg bezat de Noodhulp eigen venen, die dienden voor de turfuitdeelingen en waarvan het beheer onder een afzonderlijken „bewaarder" °f „regierder" gesteld was. In 1637 waren deze echter reeds alle verkocht en werd uitsluitend door aankoop in de behoefte aan turf voorzien; hiervoor waren bijzondere inkomsten, denkelijk uit de opbrengst der verkochte venen, aangewezen. Als beheerder fungeerde een der Noodhulpmeesters, die ook na den verkoop der venen den titel van bewaarder of regeerder der venen was blijven behouden. In 1652 werd de afzonderlijke administratie opgeheven en zijn de fondsen met de overige van de Noodhulp vereenigd. (Rekening van de Noodhulp 1652/4 fol. 6.)

— bis. 1639/40, 1645/6. 1 omslag.

2272. Rekeningen van den uitmaner der inkomsten van de Noodhulpvenen. 1641/2. 1 omslag.

2273. Uittreksel uit de vroedschapsresolutiën, houdende besluit om voort te gaan met de jaarlijksche uitkeering van 50 gulden aan de Noodhulp uit de rantsoenen der Generale middelen. 1624. 1 stuk.

b. SCHENKINGEN, ERFSTELLINGEN EN LEGATEN.

2274. Uittreksel uit de rekening van den Noodhulpmeester over 1602/4, betreffende de aan de Noodhulp besproken erfstellingen en legaten, (c. 1605.)

1 stuk.

2275. Stadbrief, waarbij Steven Stevensoen en zijn vrouw Mergriet hun na te laten goederen aan de Noodhulp vermaken. 1510. 1 charter.

2276. Stadbrief, waarbij Mechtelt Dirck Tant's dochter, vrouw van Goessen van Schaeyck, haar na te laten goederen, na aftrek van eenige legaten, aan de Noodhulp vermaakt. 1524. 1 charter.

2277. Stadbrief, waarbij Jan Janss. en zijn vrouw Beertgen elkander het vruchtgebruik van hun na te laten goederen vermaken. 1525. (2 exemplaren.)

2 charters.

N.B. Met dezelfde hand, die ook op verschillende andere charters van de Armennoodhulp dorsaal-notities stelde, is op het eene dezer beide charters in dorso vóór den daarop reeds aanwezigen naam geschreven „lijftochtebriefftusschen", op het andere „ghifte off maecke van". Waarschijnlijk behoorde Jan Janss. dus tot degenen, die aan de Noodhulp iets vermaakt hebben.

2278. Stadbrief, waarbij Alijt Gijsbert Claess' dochter haar na te laten goederen aan de Noodhulp vermaakt. 1529. 1 charter.