Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

des levens er op uit de kleinste verschillen te onzen bate uit te buiten en slechts het hoogst noodige onzen geldbuidel te doen verlaten. Onttrekken we ons evenwel, laat het zijn voor een enkel oogenblik, aan deze „duim op het zundgat"-leer, dan kan het wel niet anders of we riepen aan het graf uit, met tranen in de oogen:

„Edele vriend, rust in vrede. Wij zullen Uwe nagedachtenis „in eere houden. Want gij hebt U altijd stipt gehouden aan „hetgeen bij Uwe geboorte in het jaar 1843 werd verkondigd „en de U voorgeschreven gedragslijn als bindend voor U be„schouwd in het volle besef, dat gij het menschdom geen „knellende banden mocht aanleggen. Werd toch Uwe geboorte „ingeluid met de volgende aankondiging:

„Wij Willem II, bij de Gratie Gods, Koning fler Nederlanden,' Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

„Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen „te weten:

„Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, ten gevolge van de invoering der nieuwe burgerlijke wetgeving, de verschillende bestaande wettelijke verordeningen omtrent de belasting, welke ónder den naam van regt „van zegel geheven wordt, aan eene herziening te onderwerpen, „en door eene algemeene wet te doen vervangen;

„Willende tevens, zoo in het belang der ingezetenen als in dat „van de schatkist ten deze die verbeteringen daarstellen, waar„van de ondervinding de doelmatigheid heeft aangêtoond;

„Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met „gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en i.verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

En nu moet de plaats, welke onze goede vriend in ons hart bekleedde, ingenomen worden door een spruit van dezelfde familie, omtrent wien we natuurlijk de beste verwachtingen voor de toekomst koesteren, maar die ons, tot nu toe nog niet anders dan veel last heeft veroorzaakt. Of we ons met de

Sluiten