Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

toekomst mogen vleien, staat nog te bezien. Stond in de geboorteaankondiging van onzen ouden vriend het belang der ingezetenen vóór dat van de schatkist, in het „hiep, hiep, hoera, daar ben ik" van zijn opvolger is van ons belang geen sprake meer. Ruw materialistisch heet het daar:

„Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het tot „aanvulling der Rijksmiddelen noodig is, de belasting, welke „onder den naam van recht van zegel geheven wordt nader te „regelen en andere bepalingen vast te stellen ter verzekering „van de heffing dier belasting;

voor den goeden verstaander meer dan het noodige halve woord gevende.

Gevoel voor den gedragslijn van den voorganger bij den jongen spruit dus niet te bespeuren; het verledene is overboord ge worpen. Eerder is te verwachten dat het zal moeten uitloopen op Opvoedingsgesticht of Tuchtschool en daarop is wel eenige kans. Heeft toch de voogd, de Minister van Financiën, in de vergadering van onzen Senaat, gehouden op 14 December 1917, op enkele punten wijziging toegezegd. En de wakkere toeziende voogd, de Heer van Nierop, achtte dit zeer gewenscht, waar in de eene inspectie de wet anders wordt uitgelegd dan in de andere. Bovendien merkte hij op dat men, alvorens tot wijziging over te gaan, eerst de mannen van de praktijk dient te raadplegen. De voogd zeide daarop toe, dat dit zal geschieden. We zullen er daarom op vertrouwen, dat het gebeurt. Want daarover is men het algemeen wel eens, dat raadpleging van hen, die de belasting hebben te voldoen, niet heeft plaats gehad! Zoo kon het gebeuren dat er enkele bepalingen werden gemaakt, die al bizonder onpractisch waren en alleen gemaakt konden zijn door iemand, totaal onkundig van den gang van zaken in de praktijk. Anders had het niet kunnen geschieden dat in de wet oorspronkelijk voorkwam de bepaling dat verandering, vermeerdering of teruggaaf van het onderpand eener prolongatie of beleening op de oorspronkelijke acten geconstateerd diende te worden, daar anders de afzonderlijke acten, waarin die verandering etc. vermeld zouden worden, eveneens gezegeld zouden moeten zijn. Blijkbaar werd die bepaling klakkeloos overgenomen

Sluiten