Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

worden aangetoond, bijvoorbeeld, dat hij in een schouwburg was, toen deze afbrandde, of in een kruitmagazijn tijdens eene ontploffing, of dat hij behoorde tot de bemanning van een schip, waarvan men tijding derft?

Het is beweerd, en de rechtspraak gaat in die •richting. Ik wijs op eene beschikking van het Gerechtshof te Amsterdam van 21 Augustus 1895 W. 6723, op eene van de Rechtbank te Rotterdam van 7 Maart 1913 W. v. N. en R. no. 2267. Bij de eerste werd de inschrijving gelast van de doodakte van iemand, die aan boord was van een schip, dat door eene aanvaring in de Noordzee verging, en die niet onder de geredden was, terwijl evenmin zijn lijk werd gevonden, bij de tweede van iemand, die op een blazer was uitgevaren van welk vaartuig niets werd gehoord, behoudens dat eenig wrakhout en de lijken van mede-opvarenden aan de Hollandsche kust aanspoelden 1).

Intusschen, hoewel men deze rechtspraak mag toejuichen, omdat ze leidt tot praktische resultaten en eene leemte der wet aanvult, moeilijk kan men zich verhelen, dat het zeer de vraag is, of de artt. 60 en 72 B. W. zijn geschreven voor gevallen als de hierbedoelde2). Immers er kon van een overhjdensacte

') Zie ook: Middelburg 10 September 1892 W. 6299- Opmerkingen en Mededeelingen, XIV bl. 236; Diephuis, Ne'd Bure. recht I bl. 373; Asser-Sciiolten, 1 bl. 591. "

») Aldus: Hamaker, Verspreide Geschriften, I bl. 80- LandStar Busman, I bl. 723, noot 1.

Bij de Kon. Ned. Marine geldt het volgende: wanneer iemand over boord is gevallen en niet wordt gered of indien iemand wordt vermist onder het vermoeden, dat hij is omgekomen worden door den commandant van het schip twee officieren benoemd om onverwijld een onderzoek te doen om de juiste toedracht der zaak te kennen; heeft deze commissie de zekerheid verkregen, dat de vermiste is omgekomen, dan wordt eene akte van overlijden opgemaakt. (Art. 196 der I2«e Afdeeling Hoofdstuk IV, Instructie voor de commandeerende officieren der verorderingen voor de Kon. Ned. Marine). Dit praktische voorschrift sluit zich bij de rechtspraak aan.

Sluiten