Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

„overdracht met het argument, dat de premies dan lager „zouden zijn, en hu' zegt, dat hij dit nooit heeft beweerd „en dat ook zijn menschen het nooit hebben gezegd. Uit ' „het naschrift blijkt, dat het wèl gezegd is. Maar de „Heer Posthuma zegt in dit officieel stuk van de Vereeni„ging Pensioen-Risico, directie Posthuma, Croesen en „Holtzschue, dat het natuurlijk niet waar is, dat de pre„mies bij risico-overdracht goedkooper zijn, maar dat „alleen de administratie eenvoudiger zou zijn. Op dit laatste punt kom ik straks terug. Ook dat is onjuist." dan is dit in hooge mate te betreuren. Het moet Uwer Excellentie toch bekend zijn, dat de polemiek, welke wij voerden, in het Katholiek Sociaal Weekblad niet ging om de vraag „goedkooper of niet goedkooper" doch dat ons artikel was een verweer tegen de beschuldiging door Mr. van den Bosch in dat blad geuit, dat door Pensioen-Risico bij de propaganda „als voornaamste argument aangevoerd wordt dat dan de premie zooveel lager zou worden." En als Uwe Excellentie nu in Hare besprekingen in de Tweede Kamer het antwoord van den Heer van den Bosch klakloos overneemt, dan is Zij even dwalende als Mr. v. d. Bosch zelve. Had Uwe Excellentie ons aanbod tot het verstrekken van mondelinge inlichtingen aanvaard, dan ware voorkomen, dat' door Uwe Excellentie in de Kamer onjuiste mededeelingen werden gedaan.

Nu wh' toch over de kosten der verzekering bezig zijn, zullen wij ons veroorloven met een enkel voorbeeld het kostenvraagstuk te illustreeren.

Bij het Rijk kan een vrijwillige verzekering worden afgesloten door de personen van 16—64 jaar, die zelf of wier echtgenoot niet zijn aangeslagen in de Rijksinkomstenbelasting naar een inkomen van meer dan ƒ2000.—. Indien de verzekerde thans 16—34 jaar oud is, kan hij een verzekering afsluiten groot ƒ 3.—, ƒ 4.—, ƒ 5.— of ƒ 6.— per week naar verkiezing. De uitkeering gaat in op 65-jarigen leeftijd. Bovendien ontvangen de nabestaanden bij overlijden een bedrag van ƒ 100.—. Premiebetaling moet geschieden tot den 65-jarigen leeftijd of tot vroeger overlijden, en houdt eveneens op bij blijvende geheele invaliditeit.

Sluiten