is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorlezingen over de economie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

landen, waar voor den arbeider de mogelijkheid openstaat om als kolonist een zelfstandig bestaan te voeren, is het anders gesteld. De hooge loonen in Amerika zijn zeker ook voor een deel te verklaren uit de remmende werking, welke door deze mogelijkheid op de intensiteit van het aanbod uitgaat.

Door verschillende omstandigheden nu wordt belet dat zich het aanbod immer harmonieus naar de vraag richt. Daar zijn locale belemmeringen, die den arbeider aan de plaats van geboorte binden en die nu nog dikwijls zóó sterk werken dat de herinnering rijst aan hét woord van Smith: de mensch is het onbewegelijkste bagage-stuk. Daar worden door zeden en gewoonten, door financieele redenen ook, somwijlen, allerhande belemmeringen opgeworpen, die de gelijkmatige verdeeling verhinderen.

De wet van vraag en aanbod, zij bestaat en zij werkt. Maar achter die wet staan levende menschen, die denken en voelen, met zeden en gewoonten, overtuigingen en idealen, zwakheden en gebreken, machtsbegeerten en vereenigingsdrang — en van alle die ideële en materieele factoren gaat breidelende en louterende kracht uit. In dat licht moeten de verschillende factoren der loonsbepaling worden beschouwd. . Dan is begrijpelijk onze tweede opmerking, dat de verschillende aard der bedrijven en arbeidsverhoudingen, benevens de onderscheidene waardeering die daaraan ten deel valt, tot uiteenloopende loonshoogten moeten leiden.

Ongetwijfeld hebben de loonen de neiging totnivelleeren, maar die neiging kan zich alleen openbaren, wanneer volledige vrijheid van overgang van het eene beroep tot het andere bèstaat En dan zijn menigvuldig