Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het woord malaise — in dezen tijd, helaas! gepromoveerd van „stadhuiswoord" tot volksuitdrukking, door den meest ongeletterde gebruikt en begrepen — heeft Dordt meer dan eens in zijn noodlottige beteekenis leeren verstaan. Toen b.v. de perkamenten rollen, welke zijn aloude voorrechten bezegeld vermeldden, waren vervallen en deze alleen als historische documenten waarde konden hebben, moest het zich ook onderwerpen aan de wetten van de vrije mededinging, deed het zijn intrede in een nieuw economisch tijdperk en ondervond het daarvan geducht de moeilijkheden.

Toen na de opening van het Suez-kanaal de Dordtsche reederijen haar bestaansmogelijkheid zagen vervallen, de wegnaar-zee meer en meer verzandde, heeft het zich eerst bij het schijnbaar onvermijdelijke neergelegd.

Maar de oude veer van den wil was niet voor goed verslapt. Betrekkelijk al spoedig daarna werd weer gedacht over, gezocht naar, nieuwe wegen. Eerst sterk individueel, geleidelijk meer collectief. Zoo kwamen weer typisch Dordtsche ambities te voorschijn op het stuk der zeevaart. En ze hebben — als steeds, voorheen — resultaat gehad.

Het sterk zich uitbreidende industrialisme der 19e en 20e eeuw ging ook Dordt niet voorbij. Ook op dit gebied was het zich bewust van zijn evidente geographische voordeelen, zijn schitterende mogelijkheden.

Van dit alles nu wil dit boekje U, in kort besték, iets meededen.

Op de ontwikkelingslijn van Dordrecht met betrekking tot handel, scheepvaart en nijverheid zal U daarbij gewezen worden, maar het meest zal Uw aandacht gevestigd worden op de stage stijging van den nieuwen tijd.

Toen de wereldoorlog eenigen tijd had gewoed, is van ethisch-philosophische zijde een aantal artikelen gepubliceerd over begripsvernauwing. Er werd daarin gewaarschuwd, om niet altijd maar weer te denken aan en te praten over den oorlog en de wreede gevolgen daarvan, doch ook het oog gericht te houden op edeler beginselen dan die van het bruut geweld, opdat, als de oorlog beëindigd zou zijn, men de noodige frischheid van geest zou hebben bewaard, om te kunnen streven naar beter.

We leven nu in een phase, waarin deze schoone raad toegepast zou kunnen worden op het begrip malaise. Wanneer en

6

Sluiten