Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Evenals de maan, wordt het geheele werk „Het Karnen van den Oceaan des Tflds" in zestien deelen verdeeld, elk genaamd naar een der schijven van de maan. Het thans gepubliceerde „Koning Soeryakanta" heet eigenlijk: „Een Schijf van de Maan, roodgemaakt door de stralen van de opkomende Zon". De finesse ligt in het woordenspel in 't Sanskriet met „rood", dat óók „verliefd" beteekent. Dat wil zeggen: de heldin der geschiedenis „wordt rood", d. i. raakt verliefd op den held, wiens naam is Soeryakanta, d. i. „Zonne-steen".

Elk deel van deze serie van zestien vormt een apart geheel en kan dus afzonderlijk worden gelezen.

Op een zeer eigenaardige manier is de engelsche vertaler, F. W. Bain, aan het Sanskriet-manuscript van deze vertellingen gekomen. HM kreeg het namelijk van een Brahmaan, die in de stad Poona, nadat zijn vrouw en kinderen en vele zijner familieleden reeds aan de verschrikkelijke ziekte waren gestorven, door de pest was aangetast, en naar het daarvoor bestemde barakken-kwartier was overgebracht. Door een kleinen dienst, dien hij den Brahmaan eens had bewezen, had F. W. Bain diens vertrouwen zoodanig gewonnen, dat deze hem op zijn ziekbed, vreezende dat na zijn dood dit alles door de pest-bestrijdings-commissie verbrand zou worden, een Sanskrietmanuscript gaf, dat sedert onheugelijke tijden een erfstuk was geweest in zijn familie. Zes en dertig uren daarna stierf de Brahmaan, en de heer Bain slaagde er in, het hem toevertrouwde pakket — een oningewijde zou zoo'n manuscript voor een pak lange dameshandschoenen met zes knoopjes hebben gehouden, tusschen twee blokjes hout gepakt — door gestrenge ontsmetting voor vernietiging te vrijwaren.

Tot zijn verrassing bevond F. W. Bain dat het hem toevertrouwde manuscript groote waarde had, en vooral uitmuntte door eenvoud van stijl, zeldzaam in Sanskriet-producten van dien aard, en oorspronkelijkheid van stof. Hoewel de opzet van de serie vertellingen stellig geïnspireerd is door de bekende Wétala-panchawimshatika, is daar in deze serie een zoo nieuw en poëtisch gebruik van gemaakt, dat het maar weinig direct aan die bron dankt, terwijl al de verschillende vertellingen bizonder en oorspronkelijk zijn.

Sluiten