is toegevoegd aan uw favorieten.

De Heilige Gertrudis, (1256-1303?)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

die zij nooit, zelfs niet door het minste stofje van dagelijksche zonde besmet heeft. Want' door het rechtop-staande blad werd de Almacht van God den Vader aangeduid ; en door de beide andere, die omlaag hingen, de Wijsheid en de Liefde van den Zoon en den Heiligen Geest, waarop de Maagd zeer trouw geleek.

Het was toen ook, dat zij van de zalige Maagd vernam dat, alwie haar godvruchtig zou groeten en zeggen: „Zuivere lelie der Drieëenheid en blinkende roos ' van hemelsche bekoorlijkheid", haar macht zou ondervinden, die zij ontleende aan de Almacht des Vaders: — zou weten tevens haar vernuftige tusschenkomst tot heil van 't menschelijk geslacht, die zij ontleende aan de Wijsheid des Zoons; — haar overvloed van onschatbare liefde, die zij ontleende aan de Liefde des heiligen Geestes. „Ja, zeide nog de Zalige Maagd, als zijn ziel hem verlaat, zal ik hem, die mij zoo begroet, in bloei