Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

belemmering invoer levensmiddelen.

en mede de regeling op zich nemen betrekking hebbende op de voorziening en circulatie zilvergeld en pasmunt. De Heer Elhorst zou de levensmiddelen-voorziening op zich nemen. De Heer Winkels als oudste in jaren zou als loco-Burgemeester alle voorkomende gevallen, die vele waren, regelen.

De Heeren Lasonder en Wagener hadden op Maandag in overeenstemming met het advies en met goedkeuring van het college een regeling getroffen, die leidde tot de uitgifte van de bekende kassiersbriefjes. De K. van Koophandel adviseerde gunstig en de E. H. stemde met dezen maatregel in. Op een samenkomst met winkeliers in de schouwburgzaal der Groote-Societeit, gehouden 5 Aug. werd een en ander medegedeeld en waren winkeliers bereid de briefjes als betaalmiddel in ontvangst te nemen.

6 Aug. werden de eerste briefjes uitgereikt, en is gebleken, deze in een groote behoefte hebben voorzien.

HOOFDSTUK III. Belemmering invoer levensmiddelen.

Ter oorzake van het drukke verkeer op de spoorwegen ten behoeve van het gemobiliseerde leger en alles wat daarmee in nauw verband staat, had 't personenvervoer slechts gedeeltelijk en dan nog op zeer ongeregelde tijden plaats, doch was 't vervoer van goederen de eerste dagen geheel stop gezet. Daarbij kwam dat vervoer per as over de naar Enschedé leidende wegen, wegens versperringen totaal onmogelijk was. De belemmering in den vrijen toevoer van levensmiddelen, maakte de bevolking zeer ongerust. De winkeliers werden bepaald bestormd met bestellingen, bestellingen die verre overtroffen den voorraad die aanwezig was, en in vele gevallen slechts gedeeltelijk of geheel niet konden worden uitgevoerd. Vooral meel, suiker en gerookte vleeschwaren, koffie en vooral ook thee, een oogenblik toen het gerucht zich verspreidde dat er gebrek aan zout was, en zoo duur werd, was het een wedloop om zout. Ieder trachtte zooveel mogelijk van alles in voorraad te hebben, en als dan de winkeliers hun voorraad, die over 't algemeen hier niet groot was, zoo plotseling zagen opgeruimd, deden ze spoed-bestelhngen; deze bleven door de verkeersbelemmering uit en verhoogde de moeilijkheden.

Die kon, wenschte voorraad in kelder of op zolder, gezinnen die 2 pd. meel per week gebruikten, bestelden een heele zak, suiker bij 25 pd., ja 'twas zóó dat gezinnen die nimmer kaas gebruikten, toen ze anders geen voorraad konden verkrijgen, dan toch maar voor elk een groote kaas op deden, enz., enz.

Ten aanzien van de levensmiddelen-voorraden is het te Enschedé

Sluiten