is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindverslag van de Technisch Onderwijs Commissie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meermalen tot uiting, dat juist in Inlandsche kringen het streven bestaat, om voor hunne kinderen ook de hoogere rangen opengesteld te zien, wat slechts mogelijk is bij eene opleiding, die in geen enkel opzicht ten achter staat bij die in -Europa.

Ten aanzien van den ouderen leeftijd, waarop de studie zal zijn voleindigd bij volledige Ingenieursopleiding, gelden dezelfde bezwaren als in Delft. Ondanks die bezwaren en niettegenstaande de totstandkoming van de M. T. S. in Nederland neemt het aantal studenten aan de T, H. S. te Delft toch maar steeds toe. Blijkbaar tellen die bezwaren daar niet al te zwaar en zullen zij hier ook niet overwegend zijn. Zij, die een lange studie achter den rug hebben en eerst op ouderen leeftijd de maatschappij binnentreden, zijn gewoonlijk ook meer waard voor die maatschappij, die dit dan ook erkent door direct een hooger salaris toe te kennen. Die meerdere jaren aan de studie gewijd zijn dan ook niet weggegooid noch voor de maatschappij, noch voor de personen in kwestie.

Wat voorts de meerdere afval betreft, die het gevolg zal zijn van een langduriger en moeilijker studie, ook dit bezwaar geldt in Holland, maar opgemerkt wordt dat zeker een niet gering percentage niet afstudeert niet omdat dè studie te lang of te moeilijk is, maar omdat de studie aan de hoogescholen in Nederland zoo bijzonder vrij is, wat uiteraard voor- en nadeelen heeft. Die afval zal, waar in Indië een meer schoolsche opleiding zal worden toegepast, zeker belangrijk minder zijn dan in Nederland, zoodat bedoeld bezwaar in Indië veel minder zal wegen dan in Nederland, waar het toch ook niet overwegend is.

Een schifting als door den Heer Damme wenschelijk geacht, krijgt men op betere wijze door naast een T. H. S. ver-

19