is toegevoegd aan je favorieten.

De invaliditeitswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 95—96.

167

Artikel 95.

De vrije rente bedraagt jaarlijks anderhalven cent voor iedere Bedrag, vrije premie van twee gulden voor ieder hall jaar, dat verloopen is tusschen de betaling der premie en het ingaan der rente.

Stelt men de rente op een bepaald bedrag per jaar, dan loopt men gevaar, dat de verzekerde tot December wacht met premie te betalen. Aangezien de wintermaanden voor zeer veel arbeiders tijden van werkeloosheid meebrengen, en vaak extra uitgaven vorderen, bestaat bovendien de kans, dat betaling achterwege blijft. Vandaar, dat de wetgever de rente op een bedrag per half jaar stelt. Als voordeel brengt dit ook mede „dat deze berekening nauwkeuriger is, en het kleine voordeel dat in eene vervroeging van een storting met een half jaar behoort gelegen te zijn, voor de verzekerden behouden blijft". (M. v. T. pag. 31.)

De vrije rente is berekend naar een rentevoet van 3% %. Nu de rentestandaard zoo gestegen is, is waarschijnlijk de rente, welke de wet toekent te laag; dit zou mede een reden kunnen zijn, waarom slechts matig gebruik van dit instituut gemaakt zal worden.

Artikel 96.

(1) Voor de berekening van het aantal halve jaren, in het vorig Berekening, artikel bedoeld, wordt de vrije rente, welke ingaat in de eerste, respectievelijk in de tweede helft van het kalenderjaar, geacht in

te gaan op 30 Juni, respectievelijk op 31 December van dat jaar.

(2) Bij de hiervoren bedoelde berekening blijven halve jaren, over het grootste gedeelte waarvan rente is genoten, buiten aanmerking. Deze bepaling is niet van toepassing ten aanzien van premiën, betaald gedurende den tijd, dat rente genoten werd.

In overeenstemming met het in het eerste lid bepaalde, bepaalt storting art. 20 van het Kon. besluit van 6 September 1919 (St.bl. no. 559), verzekering, hiervoren opgenomen, dat, wordt een rentekaart, de vrije rente betreffende, vóór 30 Juni uitgereikt, de eene helft der premiën geacht wordt betaald te zijn per 30 Juni, d$ andere helft per 31 December van het jaar, waarover de rentekaart loopt, voor zoover n.1. het aantal premiën de 80 niet overschrijdt. De rente is dan gemakkelijk te berekenen.

De vrije rente kan hooger zijn dan een rente welke de verplichte Bedrag rente, verzekering oplevert, al werd eenzelfde "bedrag betaald Dit doet zich echter eers't na langdurige storting voor. In de eerste 25 jaren is het bedrag, voor de verplichte verzekering uit te keeren, hooger.